เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ความสำคัญและประโยชน์ต่อการจัดทำและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้น เป็นการนำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์โดยนางพรรณนิภา สืบสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และการนำเสนอหลักการสำคัญของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุทิน  อยู่สุข ประธานคณะทำงานพัฒนาการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะทำงานจัดทำคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งประเด็นการนำเสนอแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ แนวคิดและหลักการของ SEA กระบวนการ SEA และการพัฒนาระบบ/กลไก SEA ของไทย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๘๐ คน

ดาวน์โหลดเอกสาร
1.ภาพรวมการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

2.การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

3.(ร่าง)แนวทาง (Guideline)การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

4.แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ความสำคัญและประโยชน์ต่อการจัดทำและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม