สผ. โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมผู้ใช้งานระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ได้แก่ เจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต ทสจ. และ สสภ. แล้วนั้น

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล ได้จัดทำคลิปสอนการใช้งานระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้งานรายใหม่ และผู้ที่เคยใช้งานที่ต้องการทบทวนขั้นตอนการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คลิ๊กที่ video clip ด้านล่างนี้ เพื่อรับชม… ⇓⇓⇓