ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA

ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม