โครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

pdf download icon

 

 แก้คำผิด

pdf download icon

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556) 

pdf download icon

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556)

pdf download icon

ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2557)

pdf download icon

 ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2557)

pdf download icon

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2557)

pdf download icon

 ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2558)

pdf download iconnew hot e0