EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2557

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนกันยายน 2557

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่ 

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2557

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่ 

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนกรกฎาคม 2557

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่ 

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทบ้านเอื้ออาทร

IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2557

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนพฤษภาคม 2557

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนเมษายน 2557

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทุกประเภท

IEE พื้นที่คุมครองสิ่งแวดล้อม

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนมีนาคม  2557 

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่ 

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน 

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทบ้านเอื้ออาทร

IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

IEE พื้นที่ทั่วไป

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำ EIA

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนมกราคม 2557

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่ 

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทบ้านเอื้ออาทร

IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม