สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. (โครงการ) ปีงบประมาณ 2555 – 2559

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2560 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน ตุลาคม
 EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน ตุลาคม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน กันยายน
 EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน กันยายน
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
 IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน สิงหาคม
ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน สิงหาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม 
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
 IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน กรกฎาคม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
 IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน มิถุนายน
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน มิถุนายน
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
 IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน พฤษาคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน พฤษาคม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
 IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ พลังงาน
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
 IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน เมษายน

EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน เมษายน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ พลังงาน

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม 
 IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559  คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน มีนาคม

EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน มีนาคม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ พลังงาน
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559  คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน กุมภาพันธ์

EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ พลังงาน
 IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559  คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน มกราคม

 EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน มกราคม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559  คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน ธันวาคม 

 EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน ธันวาคม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน 
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
 EIA การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทุกประเภท
 IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559  คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน

 EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตเคมี
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
 EIA การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทุกประเภท
 IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 IEE พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม

 

 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559  คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน ตุลาคม

 EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน ตุลาคม
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
 EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
 EIA การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทุกประเภท
 IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. ปีงบประมาณ 2555-2558 


EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2558  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2557  คลิ๊กดูเอกสาร