EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2558

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนกันยายน 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 9/10/58)

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทบ้านเอื้ออาทร
EIA การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทุกประเภท
IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 21/09/58)

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่ 
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
EIA การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทุกประเภท
IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนกรกฏาคม 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 26/08/58)

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่ 
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทุกประเภท
IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 08/07/58)

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่ 
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทบ้านเอื้ออาทร
EIA การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทุกประเภท
IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 16/06/58)

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่ 
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทบ้านเอื้ออาทร
EIA การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทุกประเภท
IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนเมษายน 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 25/05/58)

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่ 

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม

IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 24/04/58)

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทบ้านเอื้ออาทร

IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนมกราคม 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 17/02/58)

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทบ้านเอื้ออาทร

IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 02/02/58)

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทบ้านเอื้ออาทร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่ 

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

IEE พื้นที่ทั่วไป

 

คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2557

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม