INFOGRAPHIC

/INFOGRAPHIC

ยกเลิกการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

By | 2019-09-25T13:58:26+07:00 กันยายน 25th, 2019|Categories: INFOGRAPHIC|

ยกเลิกการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

ปิดความเห็น บน ยกเลิกการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

ขั้นตอนการเสนอรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

By | 2019-04-23T15:27:25+07:00 เมษายน 23rd, 2019|Categories: INFOGRAPHIC|

จัดทำโดย กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการเสนอรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

มีอะไรใหม่….ใน พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

By | 2018-08-08T03:47:50+07:00 สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน มีอะไรใหม่….ใน พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

ทำหรือไม่ ? EIA สร้างถนนอยู่ใกล้โบราณสถานที่ต้องทำ EIA

By | 2018-08-08T03:47:29+07:00 สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน ทำหรือไม่ ? EIA สร้างถนนอยู่ใกล้โบราณสถานที่ต้องทำ EIA

ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)

By | 2018-08-08T03:40:42+07:00 สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานรัฐร่วมเอกชน ที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

By | 2019-05-22T14:08:51+07:00 สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานรัฐร่วมเอกชน ที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการที่ต้องได้รับการอนุญาตจากราชการและโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

By | 2018-08-08T02:28:49+07:00 สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการที่ต้องได้รับการอนุญาตจากราชการและโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

Road Map

By | 2018-08-08T02:21:51+07:00 สิงหาคม 7th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้การประชุมสัมมนาเรื่อง “ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”....

ปิดความเห็น บน Road Map

พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม

By | 2018-08-07T09:20:09+07:00 สิงหาคม 7th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

มีอะไรใหม่....ใน พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

ปิดความเห็น บน พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม