LinksLinks2

การดำเนินการ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. 2563

By |2020-09-02T13:19:00+07:00กันยายน 1st, 2020|Categories: INFOGRAPHIC, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลด Infographic การดำเนินการ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. 2563

ปิดความเห็น บน การดำเนินการ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. 2563

การนับอายุรายงาน EIA เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติ/อนุญาต

By |2020-06-01T11:39:34+07:00มิถุนายน 1st, 2020|Categories: INFOGRAPHIC, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ปิดความเห็น บน การนับอายุรายงาน EIA เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติ/อนุญาต

ดูอย่างไร ว่าโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2020-05-25T11:52:51+07:00พฤษภาคม 25th, 2020|Categories: INFOGRAPHIC|

 

ปิดความเห็น บน ดูอย่างไร ว่าโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ยกเลิกการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

By |2019-09-25T13:58:26+07:00กันยายน 25th, 2019|Categories: INFOGRAPHIC|

ยกเลิกการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

ปิดความเห็น บน ยกเลิกการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

ขั้นตอนการเสนอรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

By |2020-09-23T10:18:56+07:00เมษายน 23rd, 2019|Categories: INFOGRAPHIC|

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการเสนอรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 จัดทำโดย กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการเสนอรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

มีอะไรใหม่….ใน พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

By |2018-08-08T03:47:50+07:00สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน มีอะไรใหม่….ใน พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

ทำหรือไม่ ? EIA สร้างถนนอยู่ใกล้โบราณสถานที่ต้องทำ EIA

By |2018-08-08T03:47:29+07:00สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน ทำหรือไม่ ? EIA สร้างถนนอยู่ใกล้โบราณสถานที่ต้องทำ EIA

ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)

By |2018-08-08T03:40:42+07:00สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานรัฐร่วมเอกชน ที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

By |2019-05-22T14:08:51+07:00สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานรัฐร่วมเอกชน ที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการที่ต้องได้รับการอนุญาตจากราชการและโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

By |2018-08-08T02:28:49+07:00สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการที่ต้องได้รับการอนุญาตจากราชการและโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
Go to Top