ประกาศข่าวทั่วไป

/ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศเปิดใช้งานยื่นลงทะเบียน ทางอิเล็กทรอนิกส์

By | 2018-08-29T16:10:25+00:00 สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ประกาศข่าวทั่วไป|

รายละเอียดกำหนดการเปิดใช้งานการยื่นลงทะเบียน ทางอิเล็กทรอนิกส์ 1.ระบบการยื่นรายงาน Monitor  ทางอิเล็กทรอนิกส์   เปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560  เจ้าของ โครงการหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ http://eia.onep.go.th/monitorlogin.php  หนังสือแจ้งเปิดใช้งาน  คลิกดาวน์โหลด 2.ระบบการยื่นรายงาน EIA/EHIA/IEE ทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดใช้งานระบบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าของ โครงการหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่  http://eia.onep.go.th/ownereialogin.php   หนังสือแจ้งเปิดใช้งาน  คลิกดาวน์โหลด   3.ระบบการยื่นนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งเเวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นิติบุคคล ผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าสู่ ระบบได้ที่ http://consult.onep.go.th/   หนังสือแจ้งเปิดใช้งาน  คลิกดาวน์โหลด  

ปิดความเห็น บน ประกาศเปิดใช้งานยื่นลงทะเบียน ทางอิเล็กทรอนิกส์