คู่มือ / แนวทางฯลฯ

Home/คู่มือ / แนวทางฯลฯ

โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2560

By |2018-08-28T15:48:49+07:00สิงหาคม 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

ปิดความเห็น บน โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2560

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

By |2018-08-28T15:46:50+07:00สิงหาคม 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

สรุปประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |2018-08-28T15:44:27+07:00สิงหาคม 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

สรุปประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๙) ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน สรุปประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือ โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2018-08-28T15:41:58+07:00สิงหาคม 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

ปิดความเห็น บน คู่มือ โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คู่มือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2559

By |2018-08-28T15:39:30+07:00สิงหาคม 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2559

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน ประเภทคมนาคม

By |2018-08-28T15:36:16+07:00สิงหาคม 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร 1. รายงานฉบับเนื้อหา 2. รายงานฉบับภาคผนวก

ปิดความเห็น บน โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน ประเภทคมนาคม

แนวทางการจัดทำ EIA โครงการหรือการด้านอุตสาหกรรม

By |2018-08-28T15:23:02+07:00สิงหาคม 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

แนวทางการจัดทำ EIA โครงการหรือการด้านอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการจัดสรรคที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม (ปรับปรุงครั้งที่1) คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน แนวทางการจัดทำ EIA โครงการหรือการด้านอุตสาหกรรม

แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

By |2018-08-28T15:19:30+07:00สิงหาคม 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

กลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มกราคม 2559 (สามารถขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม และกลุ่มพัฒนาระบบฯ ) คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ปี 2559

By |2018-08-28T15:11:22+07:00สิงหาคม 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

กลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มกราคม 2559 (สามารถขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม และกลุ่มพัฒนาระบบฯ ) คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ปี 2559

แนวทาง มาตรฐานขั้นต่ำของการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

By |2018-08-28T15:06:51+07:00สิงหาคม 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

จัดทำโดย จรัล  เทพอวยพร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญพิเศษ คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน แนวทาง มาตรฐานขั้นต่ำของการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ