คู่มือ / แนวทางฯลฯ

Home/คู่มือ / แนวทางฯลฯ

คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทท่าเทียบเรือ

By |2020-08-03T11:44:36+07:00สิงหาคม 3rd, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทท่าเทียบเรือ

คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

By |2020-08-03T11:37:53+07:00สิงหาคม 3rd, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

By |2020-08-03T11:32:01+07:00สิงหาคม 3rd, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

คำแนะนำต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By |2020-06-10T10:10:58+07:00มิถุนายน 10th, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คำแนะนำต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

By |2020-06-09T10:00:16+07:00มิถุนายน 2nd, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ปิดความเห็น บน แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือ ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2563

By |2020-06-01T11:35:50+07:00มิถุนายน 1st, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือ ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2563

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน EIA และการควบคุมกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต

By |2020-05-29T14:34:03+07:00พฤษภาคม 29th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

1.ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA 2.แนวทางการควบคุมกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต คลิ๊กเพื่อเข้าชม วีดีโอ

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน EIA และการควบคุมกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต

คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2020-06-08T11:08:00+07:00พฤษภาคม 20th, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

    ดาวน์โหลดเอกสาร  

ปิดความเห็น บน คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |2020-04-10T11:30:11+07:00มีนาคม 26th, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก . . . .

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

SEA

By |2019-06-07T16:01:04+07:00มิถุนายน 7th, 2019|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ปัจจุบัน SEA ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและนำไปใช้ในประเทศต่างๆในฐานะเครื่องมือที่นำเอาการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในกระบวนการตัดสินใจ โดยทั่วไปแล้วจะเข้าใจกันว่า SEA เป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันอาจมีสาเหตุมาจากนโยบาย (Policy) แผน (Plan) หรือแผนงาน (Program) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า PPP) ที่จะกำหนดหรือจัดทำขึ้น ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว SEA ควรถูกทำความเข้าใจว่าเป็นวิธีการที่ช่วยสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจที่เหมาะสมจากมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของการพัฒนา มีกลุ่มประเทศ และองค์กรต่างๆจำนวนมากยิ่งขึ้นที่ยอมรับและนำ SEA ไปใช้ (เช่น Netherlands, EU, World Bank เป็นต้น) Download การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ Download การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ กับการบริหารการจัดการน้ำของไทย

ปิดความเห็น บน SEA