คู่มือ / แนวทางฯลฯ

Home/คู่มือ / แนวทางฯลฯ

คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2019-10-09T11:36:38+07:00ตุลาคม 9th, 2019|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

SEA

By |2019-06-07T16:01:04+07:00มิถุนายน 7th, 2019|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ปัจจุบัน SEA ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและนำไปใช้ในประเทศต่างๆในฐานะเครื่องมือที่นำเอาการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในกระบวนการตัดสินใจ โดยทั่วไปแล้วจะเข้าใจกันว่า SEA เป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันอาจมีสาเหตุมาจากนโยบาย (Policy) แผน (Plan) หรือแผนงาน (Program) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า PPP) ที่จะกำหนดหรือจัดทำขึ้น ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว SEA ควรถูกทำความเข้าใจว่าเป็นวิธีการที่ช่วยสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจที่เหมาะสมจากมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของการพัฒนา มีกลุ่มประเทศ และองค์กรต่างๆจำนวนมากยิ่งขึ้นที่ยอมรับและนำ SEA ไปใช้ (เช่น Netherlands, EU, World Bank เป็นต้น) Download การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ Download การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ กับการบริหารการจัดการน้ำของไทย

ปิดความเห็น บน SEA

คู่มือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2562

By |2019-05-28T10:04:28+07:00พฤษภาคม 28th, 2019|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2562

คู่มือ แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2562

By |2019-02-12T15:04:39+07:00กุมภาพันธ์ 12th, 2019|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือ แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปิดความเห็น บน คู่มือ แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2562

EIA Guidelines for Business Project Development in AEC_Nov 2018

By |2019-02-12T16:22:18+07:00พฤศจิกายน 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

EIA Guidelines for Business Project Development in AEC  E-book Version สามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมดได้ที่ QR CODE

ปิดความเห็น บน EIA Guidelines for Business Project Development in AEC_Nov 2018

คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิงหาคม 2560

By |2018-08-30T15:44:50+07:00สิงหาคม 30th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

ปิดความเห็น บน คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิงหาคม 2560

คู่มือแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

By |2018-08-28T16:07:03+07:00สิงหาคม 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ปี 2560

By |2018-08-28T15:58:54+07:00สิงหาคม 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

กลุ่มงานบริการชุมชม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรกฎาคม 2560 คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร (สามารถขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริการชุมชมและกลุ่มพัฒนาระบบฯ)

ปิดความเห็น บน แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ปี 2560

คู่มือ ประชาชน การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2018-08-28T15:56:03+07:00สิงหาคม 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

ปิดความเห็น บน คู่มือ ประชาชน การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คู่มือ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในรายงาน EIA สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ (ประเภทนิคมอุตฯ หรือ โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตฯ)

By |2018-08-28T15:51:27+07:00สิงหาคม 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในรายงาน EIA สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ (ประเภทนิคมอุตฯ หรือ โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตฯ)