LinksLinks2

เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การใช้งานศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus)

By |2022-05-11T15:26:03+07:00พฤษภาคม 11th, 2022|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การใช้งานศูนย์ข้อมุลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus)  สำหรับ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจักทำรายงาน EIA ในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด์เอกสาร สำหรับ ผู้จัดทำรายงาน Monitor ในวันที่ 27 และ 30 - 31 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด์เอกสาร ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ทั้งนี้ขอให้ท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วม เตรียมอุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค สำหรับการทดลองการใช้งานระบบ และกรอกแบบฟอร์มผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 

ปิดความเห็น บน เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การใช้งานศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus)

การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By |2022-05-07T21:00:53+07:00พฤษภาคม 7th, 2022|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการสำรวจ การยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร และสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ปิดความเห็น บน การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการดำเนินการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ

By |2022-02-14T15:48:20+07:00กุมภาพันธ์ 14th, 2022|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

สำนักงานนโยบายและผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนิติบุคคล ผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต ปัจจุบัน สผ. ได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีกำหนดจัการประชุม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00-12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex หนังสือเชิญ และเอกสารประกอบการประชุม

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการดำเนินการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ

การกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระบบ Smart EIA Management System (SEMs)

By |2022-01-25T15:56:48+07:00มกราคม 16th, 2022|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

กำหนดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยระบบ Smart EIA Management System (SEMs) ” วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. หลักการเหตุผลและกำหนดการเผยแพร่ เอกสารประกอบการอบรม วิดีโอบันทึกการประชุมสัมมนา

ปิดความเห็น บน การกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระบบ Smart EIA Management System (SEMs)

Smart EIA Plus เปิดทดลองใช้อย่างเป็นทางการแล้ว!!!

By |2021-12-01T11:48:05+07:00ธันวาคม 1st, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งานและแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลในระบบ Smart EIA Plus

ปิดความเห็น บน Smart EIA Plus เปิดทดลองใช้อย่างเป็นทางการแล้ว!!!

คู่มือการใช้งานและแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลในระบบ Smart EIA Plus

By |2021-12-01T10:39:13+07:00พฤศจิกายน 26th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

คู่มือการใช้งานระบบ Smart EIA Plus คู่มือการใช้งานระบบ EIA คู่มือการใช้งานระบบ Monitor คู่มือการใช้งานระบบผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ หมายเหตุ : รับชมคลิปวีดีโอย้อนหลัง "การอบรม เรื่อง การใช้งานศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Smart EIA Plus"  คลิก ศึกษาขั้นตอนการจัดการสิทธิผู้ใช้งาน คลิก แบบฟอร์มสำหรับนำเข้าข้อมูลในระบบ EIA แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลมาตรการปัองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แบบฟอร์มสำหรับนำเข้าข้อมูลในระบบ Monitor แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตารางกรอกข้อมูล แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง ตัวอย่าง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง ตารางกรอกข้อมูล แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ตัวอย่าง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ตารางกรอกข้อมูล แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตัวอย่าง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตารางกรอกข้อมูล แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง ตัวอย่าง ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ปิดความเห็น บน คู่มือการใช้งานและแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลในระบบ Smart EIA Plus

การอบรม เรื่อง การใช้งานศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Smart EIA Plus

By |2021-11-11T14:41:55+07:00พฤศจิกายน 11th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

คลิปวิดีโอย้อนหลังการอบรม เรื่องการใช้งานศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Smart EIA Plus

ปิดความเห็น บน การอบรม เรื่อง การใช้งานศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Smart EIA Plus

สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ ทส.

By |2021-11-09T16:35:05+07:00พฤศจิกายน 9th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

 เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปิดความเห็น บน สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ ทส.

การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA)

By |2021-09-27T16:48:17+07:00กันยายน 27th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

รับชมวิดีโอ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับชมวิดีโอ Road Map การพัฒนาศูนย์ข้อมูลฯ รับชมวิดีโอ Smart EIA Plus

ปิดความเห็น บน การประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA)

โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564

By |2021-07-16T17:13:54+07:00กรกฎาคม 15th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

บทสรุปผู้บริหาร โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
Go to Top