ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.

/ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.

การชี้แจงเพื่อการเตรียมการรองรับ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

By | 2018-10-10T14:38:21+00:00 ตุลาคม 10th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

คลิกเพื่อโหลด !

ปิดความเห็น บน การชี้แจงเพื่อการเตรียมการรองรับ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

การประชุมสัมมนาเรื่อง “ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

By | 2018-07-26T06:24:40+00:00 กรกฎาคม 8th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้การประชุมสัมมนาเรื่อง “ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”....

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนาเรื่อง “ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง”แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By | 2018-07-26T06:26:09+00:00 กรกฎาคม 8th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปิดความเห็น บน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง”แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประชุมชี้แจง เรื่อง “การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” ให้กับหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

By | 2018-09-03T09:17:48+00:00 กรกฎาคม 5th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ปิดความเห็น บน การประชุมชี้แจง เรื่อง “การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” ให้กับหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลรายละเอียดการให้บริการในกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By | 2018-10-10T15:20:51+00:00 พฤษภาคม 7th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

คลิกเพื่อโหลด !

ปิดความเห็น บน ข้อมูลรายละเอียดการให้บริการในกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจัดอบรม เรื่องระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

By | 2018-10-10T15:25:36+00:00 พฤษภาคม 3rd, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การจัดอบรม เรื่องระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor)ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)ได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor)ระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบการยื่นลงทะเบียนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์สผ. จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อมอบแนวทางการดำเนินงาน และจัดอบรมผู้ใช้งานระบบให้กับผู้ประกอบการเรื่องระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor)ทางอิเล็กทรอนิกส์มีรายละเอียดดังนี้ จัดประชุมมอบแนวทางการดำเนินงาน เรื่อง ระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor)ทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ประกอบการเป็นแนวทางปฏิบัติในการยื่นรายงานผล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย รอง ลสผ. (พุฒิพงศ์) ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๕ คน ประกอบไปด้วย เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต หน่วยงานภายใน ทส. และเจ้าหน้าที่ สผ.   นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดการประชุมและมอบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการยื่นลงทะเบียนรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์    นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ รักษาการผู้อำนวยการ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงานการประชุม และทีมงานผู้จัด ภาพบรรยากาศการประชุม จัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor)ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน ๔ [...]

ปิดความเห็น บน การจัดอบรม เรื่องระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิงหาคม 2560

By | 2018-08-30T15:38:00+00:00 เมษายน 10th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิงหาคม 2560 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

ปิดความเห็น บน คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิงหาคม 2560

แบบสูจิบัตร eia monitoring awards 2016 (ที่ผ่านมาแล้ว)

By | 2018-08-29T14:24:59+00:00 มีนาคม 29th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด

ปิดความเห็น บน แบบสูจิบัตร eia monitoring awards 2016 (ที่ผ่านมาแล้ว)

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

By | 2018-08-29T15:09:29+00:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2018|Categories: Uncategorized, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑