ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.

Home/ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.

การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

By |2019-03-01T11:18:20+07:00มีนาคม 1st, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ แนวทางในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น มีแบบแสดงความจำนงที่ระบุระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ไม่เกิน ๓๐ วัน มีการระบุขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และการแจ้งผลการพิจารณา เป็นต้น ซึ่งพบว่านิติบุคคลยังไม่ทราบรายละเอียด ในการขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ชัดเจน ประกอบกับ สผ. ได้เปิดช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้นิติบุคคลได้รับทราบแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ แนวทาง การปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ และประเด็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงในงานการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สผ. โดยมีนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ [...]

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

By |2019-02-25T21:55:19+07:00กุมภาพันธ์ 25th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

เอกสารประกอบการประชุมดาวน์โหลดได้ คลิกเพื่อโหลด ! หลักการและเหตุผล และกำหนดการ คลิกเพื่อโหลด POWER POINTประกอบการประชุม

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

จัดอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ EIA และ SEA ให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินโครงการด้านคมนาคมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง (รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง) และท่าเทียบเรือโดยใน เดือนมกราคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์

By |2019-02-28T09:49:30+07:00กุมภาพันธ์ 7th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ได้มุ่งเน้นให้กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการอบรมความรู้เกี่ยวกับ EIA และ SEA ให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินโครงการด้านคมนาคมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง (รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง) และท่าเทียบเรือโดยใน เดือนมกราคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ EIA และ SEA ให้กับ ทสม. และ อปท. จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ปุณยมันตรา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ [...]

ปิดความเห็น บน จัดอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ EIA และ SEA ให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินโครงการด้านคมนาคมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง (รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง) และท่าเทียบเรือโดยใน เดือนมกราคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์

การชี้แจงเพื่อการเตรียมการรองรับ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

By |2018-10-10T14:38:21+07:00ตุลาคม 10th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

คลิกเพื่อโหลด !

ปิดความเห็น บน การชี้แจงเพื่อการเตรียมการรองรับ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

การประชุมสัมมนาเรื่อง “ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

By |2018-07-26T06:24:40+07:00กรกฎาคม 8th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้การประชุมสัมมนาเรื่อง “ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”....

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนาเรื่อง “ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง”แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2018-07-26T06:26:09+07:00กรกฎาคม 8th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปิดความเห็น บน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง”แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประชุมชี้แจง เรื่อง “การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” ให้กับหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

By |2018-09-03T09:17:48+07:00กรกฎาคม 5th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ปิดความเห็น บน การประชุมชี้แจง เรื่อง “การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” ให้กับหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลรายละเอียดการให้บริการในกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2018-10-10T15:20:51+07:00พฤษภาคม 7th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

คลิกเพื่อโหลด !

ปิดความเห็น บน ข้อมูลรายละเอียดการให้บริการในกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจัดอบรม เรื่องระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

By |2018-10-10T15:25:36+07:00พฤษภาคม 3rd, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การจัดอบรม เรื่องระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor)ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)ได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor)ระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบการยื่นลงทะเบียนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์สผ. จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อมอบแนวทางการดำเนินงาน และจัดอบรมผู้ใช้งานระบบให้กับผู้ประกอบการเรื่องระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor)ทางอิเล็กทรอนิกส์มีรายละเอียดดังนี้ จัดประชุมมอบแนวทางการดำเนินงาน เรื่อง ระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor)ทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ประกอบการเป็นแนวทางปฏิบัติในการยื่นรายงานผล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย รอง ลสผ. (พุฒิพงศ์) ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๕ คน ประกอบไปด้วย เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต หน่วยงานภายใน ทส. และเจ้าหน้าที่ สผ.   นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดการประชุมและมอบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการยื่นลงทะเบียนรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์    นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ รักษาการผู้อำนวยการ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงานการประชุม และทีมงานผู้จัด ภาพบรรยากาศการประชุม จัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor)ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน ๔ [...]

ปิดความเห็น บน การจัดอบรม เรื่องระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิงหาคม 2560

By |2018-08-30T15:38:00+07:00เมษายน 10th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิงหาคม 2560 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

ปิดความเห็น บน คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิงหาคม 2560