ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.

Home/ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.

สรุปผลการจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

By |2020-04-01T03:51:39+07:00มีนาคม 27th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

      สรุปผลการจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ความเป็นมา ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ออกตามความในมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสผ.ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าของโครงการต่อการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ปีงบประมาณ 2562 กพส. ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ครั้ง โดยครอบคลุมผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ เจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต สสภ. และ ทสจ. จำนวน 28 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 488 คนดังนั้น [...]

ปิดความเห็น บน สรุปผลการจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

การนำเสนอกิจกรรม เรื่อง เปิดเส้นทางสู่วงการ EIA

By |2020-03-19T16:21:35+07:00มีนาคม 19th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก!!

ปิดความเห็น บน การนำเสนอกิจกรรม เรื่อง เปิดเส้นทางสู่วงการ EIA

การประชุมสัมมนา การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ ๒

By |2019-12-26T15:51:37+07:00ธันวาคม 26th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

เรื่อง “การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ ๒ กรณีโครงการด้านเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม และด้านพลังงาน” ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ ๒

อัพเดตกฎหมายที่เกี่ยวข้าง

By |2019-12-25T16:03:41+07:00ธันวาคม 19th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัด ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่5 (พ.ศ.2558)

ปิดความเห็น บน อัพเดตกฎหมายที่เกี่ยวข้าง

การประชุม เรื่อง ความคืบหน้าการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาพรวม (การรายงานสถานการณ์) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

By |2019-08-30T11:52:57+07:00สิงหาคม 28th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

  เอกสารประกอบ 1. ความคืบหน้าและทิศทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.(ร่าง)สถานการณ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3.สรุปขั้นตอนการดำเนินการ monitor ตามประกาศ ทส.

ปิดความเห็น บน การประชุม เรื่อง ความคืบหน้าการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาพรวม (การรายงานสถานการณ์) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

By |2019-08-07T15:52:51+07:00สิงหาคม 7th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลดเอกสาร  

ปิดความเห็น บน สรุปผลการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

การประชุมติดตามผลการดำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

By |2019-08-07T15:37:25+07:00สิงหาคม 7th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน การประชุมติดตามผลการดำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณา การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

By |2019-07-23T11:35:54+07:00กรกฎาคม 23rd, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลดได้ ดังนี้ หลักการและเหตุผล และกำหนดการประชุม POWER POINT ประกอบการประชุมสัมมนา ร่างกฎกระทรวงฯ

ปิดความเห็น บน ประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณา การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

การประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ความสำคัญและประโยชน์ต่อการจัดทำและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2019-08-30T10:10:49+07:00กรกฎาคม 3rd, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ความสำคัญและประโยชน์ต่อการจัดทำและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้น เป็นการนำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์โดยนางพรรณนิภา สืบสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และการนำเสนอหลักการสำคัญของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุทิน  อยู่สุข ประธานคณะทำงานพัฒนาการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะทำงานจัดทำคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งประเด็นการนำเสนอแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ แนวคิดและหลักการของ SEA กระบวนการ SEA และการพัฒนาระบบ/กลไก SEA ของไทย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๘๐ คน ดาวน์โหลดเอกสาร 1.ภาพรวมการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2.การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3.(ร่าง)แนวทาง (Guideline)การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4.แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ความสำคัญและประโยชน์ต่อการจัดทำและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม [...]

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ความสำคัญและประโยชน์ต่อการจัดทำและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2018

By |2019-03-14T16:18:32+07:00มีนาคม 13th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลดเอกสาร 1.สูจิบัตร

ปิดความเห็น บน การมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2018