ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.

Home/ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.

การประชุม เรื่อง ความคืบหน้าการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาพรวม (การรายงานสถานการณ์) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

By |2019-08-30T11:52:57+07:00สิงหาคม 28th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

  เอกสารประกอบ 1. ความคืบหน้าและทิศทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.(ร่าง)สถานการณ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3.สรุปขั้นตอนการดำเนินการ monitor ตามประกาศ ทส.

ปิดความเห็น บน การประชุม เรื่อง ความคืบหน้าการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาพรวม (การรายงานสถานการณ์) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

By |2019-08-07T15:52:51+07:00สิงหาคม 7th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลดเอกสาร  

ปิดความเห็น บน สรุปผลการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

การประชุมติดตามผลการดำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

By |2019-08-07T15:37:25+07:00สิงหาคม 7th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน การประชุมติดตามผลการดำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณา การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

By |2019-07-23T11:35:54+07:00กรกฎาคม 23rd, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลดได้ ดังนี้ หลักการและเหตุผล และกำหนดการประชุม POWER POINT ประกอบการประชุมสัมมนา ร่างกฎกระทรวงฯ

ปิดความเห็น บน ประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณา การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

การประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ความสำคัญและประโยชน์ต่อการจัดทำและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2019-08-30T10:10:49+07:00กรกฎาคม 3rd, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ความสำคัญและประโยชน์ต่อการจัดทำและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้น เป็นการนำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์โดยนางพรรณนิภา สืบสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และการนำเสนอหลักการสำคัญของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุทิน  อยู่สุข ประธานคณะทำงานพัฒนาการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะทำงานจัดทำคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งประเด็นการนำเสนอแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ แนวคิดและหลักการของ SEA กระบวนการ SEA และการพัฒนาระบบ/กลไก SEA ของไทย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๘๐ คน ดาวน์โหลดเอกสาร 1.ภาพรวมการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2.การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3.(ร่าง)แนวทาง (Guideline)การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4.แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ความสำคัญและประโยชน์ต่อการจัดทำและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม [...]

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ความสำคัญและประโยชน์ต่อการจัดทำและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2018

By |2019-03-14T16:18:32+07:00มีนาคม 13th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลดเอกสาร 1.สูจิบัตร

ปิดความเห็น บน การมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2018

การจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

By |2019-03-15T11:24:49+07:00มีนาคม 13th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

       ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ออกตามความในมาตรา ๕๑/๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สผ. ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าของโครงการต่อการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล จึงได้กำหนดแผนการจัดอบรมระบบการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ        การจัดอบรมการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดอบรมขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง โดยครอบคลุมเจ้าของโครงการและหน่วยงานอนุญาตในระดับพื้นที่ จำนวน [...]

ปิดความเห็น บน การจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

By |2019-03-01T11:18:20+07:00มีนาคม 1st, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ แนวทางในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น มีแบบแสดงความจำนงที่ระบุระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ไม่เกิน ๓๐ วัน มีการระบุขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และการแจ้งผลการพิจารณา เป็นต้น ซึ่งพบว่านิติบุคคลยังไม่ทราบรายละเอียด ในการขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ชัดเจน ประกอบกับ สผ. ได้เปิดช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้นิติบุคคลได้รับทราบแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ แนวทาง การปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ และประเด็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงในงานการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สผ. โดยมีนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ [...]

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

By |2019-02-25T21:55:19+07:00กุมภาพันธ์ 25th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

เอกสารประกอบการประชุมดาวน์โหลดได้ คลิกเพื่อโหลด ! หลักการและเหตุผล และกำหนดการ คลิกเพื่อโหลด POWER POINTประกอบการประชุม

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

จัดอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ EIA และ SEA ให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินโครงการด้านคมนาคมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง (รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง) และท่าเทียบเรือโดยใน เดือนมกราคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์

By |2019-02-28T09:49:30+07:00กุมภาพันธ์ 7th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ได้มุ่งเน้นให้กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการอบรมความรู้เกี่ยวกับ EIA และ SEA ให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินโครงการด้านคมนาคมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง (รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง) และท่าเทียบเรือโดยใน เดือนมกราคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ EIA และ SEA ให้กับ ทสม. และ อปท. จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ปุณยมันตรา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ [...]

ปิดความเห็น บน จัดอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ EIA และ SEA ให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินโครงการด้านคมนาคมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง (รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง) และท่าเทียบเรือโดยใน เดือนมกราคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์