ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.

Home/ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการชี้แจง กรณีโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

By |2020-07-03T10:38:41+07:00กรกฎาคม 3rd, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลด คลิ๊ก ดาวน์โหลด คลิ๊ก

ปิดความเห็น บน ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการชี้แจง กรณีโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

การประชุมสัมมนา เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน EIA/Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงาน

By |2020-06-22T11:59:08+07:00มิถุนายน 22nd, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน EIA/Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต ควบคุม กำกับ ดูแล นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงาน

การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน EIA และรายงาน Monitor สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเปิดดูได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

By |2020-06-12T09:27:20+07:00มิถุนายน 12th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ปิดความเห็น บน การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน EIA และรายงาน Monitor สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเปิดดูได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

By |2020-06-09T10:00:16+07:00มิถุนายน 2nd, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ปิดความเห็น บน แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

การนับอายุรายงาน EIA เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติ/อนุญาต

By |2020-06-01T11:39:34+07:00มิถุนายน 1st, 2020|Categories: INFOGRAPHIC, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ปิดความเห็น บน การนับอายุรายงาน EIA เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติ/อนุญาต

คู่มือ ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2563

By |2020-06-01T11:35:50+07:00มิถุนายน 1st, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือ ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2563

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน EIA และการควบคุมกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต

By |2020-05-29T14:34:03+07:00พฤษภาคม 29th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

1.ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA 2.แนวทางการควบคุมกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต คลิ๊กเพื่อเข้าชม วีดีโอ

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน EIA และการควบคุมกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต

ตารางเวลาขั้นตอนการส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจะเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563

By |2020-05-20T14:59:00+07:00พฤษภาคม 20th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

1. กรณ๊โครงการตั้งอยู่ต่างจังหวัด คลิ๊กดาวน์โหลด 2. กรณีโครงการตั้งอยู่ในกรุงเทพ คลิ๊กดาวน์โหลด

ปิดความเห็น บน ตารางเวลาขั้นตอนการส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจะเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563

การรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

By |2020-04-30T15:38:45+07:00เมษายน 30th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

เอกสารท้ายประกาศ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๗ อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ทุกขนาด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเพื่อทบทวนปรับปรุงลำดับที่ ๗ ดังนี้ ๑. ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒        จัดประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเหตุผล ความเหมาะสมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓      จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง “การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใดซึ่งต้องจัดทำรายงานEIA ครั้งที่ ๓ กรณีโครงการด้านอุตสาหกรรมและด้านปิโตรเคมี” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ www.onep.go.th/eia ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม [...]

ปิดความเห็น บน การรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สรุปผลการจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

By |2020-04-01T03:51:39+07:00มีนาคม 27th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

      สรุปผลการจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ความเป็นมา ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ออกตามความในมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสผ.ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าของโครงการต่อการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ปีงบประมาณ 2562 กพส. ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ครั้ง โดยครอบคลุมผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ เจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต สสภ. และ ทสจ. จำนวน 28 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 488 คนดังนั้น [...]

ปิดความเห็น บน สรุปผลการจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์