ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.

Home/ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 ตำแหน่ง

By |2020-11-09T19:17:31+07:00พฤศจิกายน 9th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ ๑ ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกวิชาสาขา มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี มีความละเอียด รอบคอบ คล่องแคล่ว ว่องไว มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป ระยะเวลาจ้าง : ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ อัตราเงินเดือน : เดือนละ ๑๒,๕๐๐ บาท ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ ๙ [...]

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 ตำแหน่ง

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

By |2020-11-05T16:46:20+07:00พฤศจิกายน 5th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ********* เอกสารท้ายประกาศ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๒ การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ลำดับย่อยที่ ๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม ทุกขนาด ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ๒ เว็บไซต์ คือ (๑) เว็บไซต์กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) www.onep.go.th/eia และ (๒) เว็บไซต์ สผ. www.onep.go.th ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการทบทวนประกาศ ลำดับที่ ๒ การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม [...]

ปิดความเห็น บน สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

การรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

By |2020-10-20T18:05:18+07:00ตุลาคม 20th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ********* เอกสารท้ายประกาศ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมิน                                 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                 ลำดับที่ ๒ [...]

ปิดความเห็น บน การรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการนำเสนอการกำหนดเงื่อนไขร่างใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ

By |2020-10-12T18:18:40+07:00ตุลาคม 12th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

                 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเห็นชอบให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำร่างใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ฉบับ และแนวทางการตรวจสอบ รวมทั้งบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จำนวน ๑ ฉบับ                ในการนี้ สำนักงานนโยบายฯ จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๒ –  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการนำเสนอร่างใบอนุญาตฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างใบอนุญาตฯ และแนวทางการตรวจสอบ โปรดส่งให้กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายในเวลาที่กำหนด ได้ ๓ ช่องทาง คือ ๑. ไปรษณีย์ : ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒    ถนนพระรามที่ ๖ [...]

ปิดความเห็น บน รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการนำเสนอการกำหนดเงื่อนไขร่างใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ

โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By |2020-10-10T17:59:47+07:00ตุลาคม 10th, 2020|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลด One Page โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปิดความเห็น บน โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แจ้งเปิดการใช้งานระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2020-10-05T10:31:25+07:00ตุลาคม 2nd, 2020|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

---------------------------------------------------------------------------------------    ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายฯ เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างสำนักงาน นโยบายฯ และจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานฯ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการจัดอบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลดังกล่าวไปแล้ว นั้น    ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งกำหนดการเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสามารถเข้าใช้งานระบบ ได้ที่ สำหรับผู้ยื่นรายงานฯ  (หัวข้อ: ยื่น EIA/IEE ในพื้นที่กระจายภารกิจ) คลิ๊ก สำหรับเจ้าหน้าที่จังหวัดกระจายภารกิจสามารถเข้าใช้งานระบบ คลิ๊ก ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ปิดความเห็น บน แจ้งเปิดการใช้งานระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561

By |2020-10-16T11:30:57+07:00กันยายน 29th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561

การประชุมสัมมนา เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2020-09-02T18:36:37+07:00กันยายน 2nd, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

หลักการและเหตุผล                 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่างๆ นับตั้งแต่ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และมีการพัฒนาต่อเนื่องมาถึง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดังกล่าวยังมีข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคในเชิงการปฏิบัติและการบังคับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน ดังที่ปรากฏว่าการปฏิรูปประเทศด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ถูกบรรจุอยู่ในข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปประเทศ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)           ต่อมาเมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [...]

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. 2563

By |2020-09-02T13:19:00+07:00กันยายน 1st, 2020|Categories: INFOGRAPHIC, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลด Infographic การดำเนินการ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. 2563

ปิดความเห็น บน การดำเนินการ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. 2563

การประชุมสัมมนา เรื่อง “การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต”

By |2020-08-28T15:23:57+07:00สิงหาคม 28th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

หลักการและเหตุผล           ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งปัจจุบัน สผ. ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางดังกล่าว ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต จึงเห็นควรจัดประชุมสัมมนาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้การขอรับใบอนุญาตฯ และการปฏิบัติงานของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ระยะเวลาและสถานที่ วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เอกสารประกอบ 1. หลักการเหตุผล ดาวน์โหลด 2. กำหนดการ ดาวน์โหลด 3. PPT ประชุมวันที่ 31 ส.ค. 63 (ขอรับฯ) ดาวน์โหลด 4. PPT ประชุมวันที่ 31 ส.ค. 63(กฎหมาย) [...]

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง “การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต”