LinksLinks2

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 92 blog entries.

สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ)

By |2021-11-17T09:46:54+07:00เมษายน 19th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

ดาวน์โหลดเอกสาร สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แยกรายประเภทโครงการ (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564) 1. ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน 2. ประเภทโครงการเหมืองแร่ 3. ประเภทโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียม 4. ประเภทโครงการพลังงาน 5. ประเภทโครงการคมนาคม 6. ประเภทโครงการอุตสาหกรรม 7. ประเภทโครงการปิโตรเคมี 8. ประเภทโครงการโรงกลั่นน้ำมัน 9. ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แยกรายประเภทโครงการ (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ ระหว่างเดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564) 1. ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน 2. ประเภทโครงการเหมืองแร่ 3. ประเภทโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียม 4. ประเภทโครงการพลังงาน 5. ประเภทโครงการคมนาคม 6. ประเภทโครงการอุตสาหกรรม 7. [...]

ปิดความเห็น บน สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ)

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบ Smart EIA สำหรับเจ้าของโครงการ (ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต) และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

By |2021-04-05T13:53:55+07:00มีนาคม 29th, 2021|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบ Smart EIA สำหรับเจ้าของโครงการ (ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต) และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น

By |2020-11-27T16:47:24+07:00พฤศจิกายน 27th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น "แนวทางการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ" เอกสารประกอบการประชุม กำหนดการ วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๒๙

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น

การประชุมสัมมนา เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2020-09-02T18:36:37+07:00กันยายน 2nd, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

หลักการและเหตุผล                 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่างๆ นับตั้งแต่ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และมีการพัฒนาต่อเนื่องมาถึง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดังกล่าวยังมีข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคในเชิงการปฏิบัติและการบังคับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน ดังที่ปรากฏว่าการปฏิรูปประเทศด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ถูกบรรจุอยู่ในข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปประเทศ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)           ต่อมาเมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [...]

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิติบุคคล

By |2020-05-27T11:34:09+07:00พฤษภาคม 20th, 2020|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

--------------------------------------------------------------------------------------- ตามที่ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานทั้งนี้ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ เป็นดังนี้ ๑).ประเภทสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ ๑ ๒).ประเภทนิติบุคคลอื่นๆ/รัฐวิสาหกิจ/สภาการเหมืองแร่ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ ๒           โดยจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ปิดความเห็น บน หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิติบุคคล

ประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นรายงาน EIA/IEE ในพื้นที่กระจายภารกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (รอเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ)

By |2019-12-04T15:27:46+07:00ธันวาคม 4th, 2019|Categories: ประกาศข่าวทั่วไป|

ระบบการยื่นรายงาน EIA/IEE ในพื้นที่กระจายภารกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (รอเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ)  http://eia.onep.go.th/eia_ms_login.php   ปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้กระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้กับจังหวัดในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (๗ จังหวัด) และ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง จังหวัดที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอีก ๗ จังหวัด และการกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๒๕ จังหวัด ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๐ ปี

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นรายงาน EIA/IEE ในพื้นที่กระจายภารกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (รอเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ)

SEA

By |2019-06-07T16:01:04+07:00มิถุนายน 7th, 2019|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ปัจจุบัน SEA ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและนำไปใช้ในประเทศต่างๆในฐานะเครื่องมือที่นำเอาการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในกระบวนการตัดสินใจ โดยทั่วไปแล้วจะเข้าใจกันว่า SEA เป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันอาจมีสาเหตุมาจากนโยบาย (Policy) แผน (Plan) หรือแผนงาน (Program) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า PPP) ที่จะกำหนดหรือจัดทำขึ้น ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว SEA ควรถูกทำความเข้าใจว่าเป็นวิธีการที่ช่วยสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจที่เหมาะสมจากมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของการพัฒนา มีกลุ่มประเทศ และองค์กรต่างๆจำนวนมากยิ่งขึ้นที่ยอมรับและนำ SEA ไปใช้ (เช่น Netherlands, EU, World Bank เป็นต้น) Download การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ Download การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ กับการบริหารการจัดการน้ำของไทย

ปิดความเห็น บน SEA

การจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

By |2019-03-15T11:24:49+07:00มีนาคม 13th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

       ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ออกตามความในมาตรา ๕๑/๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สผ. ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าของโครงการต่อการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล จึงได้กำหนดแผนการจัดอบรมระบบการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ        การจัดอบรมการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดอบรมขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง โดยครอบคลุมเจ้าของโครงการและหน่วยงานอนุญาตในระดับพื้นที่ จำนวน [...]

ปิดความเห็น บน การจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

By |2019-02-25T21:55:19+07:00กุมภาพันธ์ 25th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

เอกสารประกอบการประชุมดาวน์โหลดได้ คลิกเพื่อโหลด ! หลักการและเหตุผล และกำหนดการ คลิกเพื่อโหลด POWER POINTประกอบการประชุม

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

EIA Guidelines for Business Project Development in AEC_Nov 2018

By |2019-02-12T16:22:18+07:00พฤศจิกายน 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

EIA Guidelines for Business Project Development in AEC  E-book Version สามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมดได้ที่ QR CODE

ปิดความเห็น บน EIA Guidelines for Business Project Development in AEC_Nov 2018
Go to Top