Tanapatdb

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 15 blog entries.

คู่มือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2562

By | 2019-05-28T10:04:28+00:00 พฤษภาคม 28th, 2019|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2562

ขั้นตอนการเสนอรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

By | 2019-04-23T15:27:25+00:00 เมษายน 23rd, 2019|Categories: INFOGRAPHIC|

จัดทำโดย กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการเสนอรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

การมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2018

By | 2019-03-14T16:18:32+00:00 มีนาคม 13th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลดเอกสาร 1.สูจิบัตร

ปิดความเห็น บน การมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2018

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานวิชาการ (กลุ่มวิชาการและฐานข้อมูล)

By | 2019-03-12T10:23:16+00:00 มีนาคม 12th, 2019|Categories: รับสมัครงาน|

เอกสารดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครงาน แบบจำนงขอรับสมัครงาน

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานวิชาการ (กลุ่มวิชาการและฐานข้อมูล)

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานวิชาการ (Monitor)

By | 2019-03-11T09:13:18+00:00 มีนาคม 5th, 2019|Categories: รับสมัครงาน|

เอกสารดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครงาน แบบจำนงขอรับสมัครงาน ใบสมัครงาน

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานวิชาการ (Monitor)

การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

By | 2019-03-01T11:18:20+00:00 มีนาคม 1st, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ แนวทางในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น มีแบบแสดงความจำนงที่ระบุระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ไม่เกิน ๓๐ วัน มีการระบุขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และการแจ้งผลการพิจารณา เป็นต้น ซึ่งพบว่านิติบุคคลยังไม่ทราบรายละเอียด ในการขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ชัดเจน ประกอบกับ สผ. ได้เปิดช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้นิติบุคคลได้รับทราบแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ แนวทาง การปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ และประเด็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงในงานการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สผ. โดยมีนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ [...]

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

คู่มือ แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2562

By | 2019-02-12T15:04:39+00:00 กุมภาพันธ์ 12th, 2019|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือ แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปิดความเห็น บน คู่มือ แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2562

จัดอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ EIA และ SEA ให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินโครงการด้านคมนาคมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง (รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง) และท่าเทียบเรือโดยใน เดือนมกราคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์

By | 2019-02-28T09:49:30+00:00 กุมภาพันธ์ 7th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ได้มุ่งเน้นให้กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการอบรมความรู้เกี่ยวกับ EIA และ SEA ให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินโครงการด้านคมนาคมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง (รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง) และท่าเทียบเรือโดยใน เดือนมกราคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ EIA และ SEA ให้กับ ทสม. และ อปท. จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ปุณยมันตรา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ [...]

ปิดความเห็น บน จัดอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ EIA และ SEA ให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินโครงการด้านคมนาคมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง (รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง) และท่าเทียบเรือโดยใน เดือนมกราคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์

สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ปีงบประมาณ 2561

By | 2018-11-09T14:58:21+00:00 พฤศจิกายน 9th, 2018|Categories: Uncategorized|

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ปีงบประมาณ 2561 - สรุปประจำเดือน กันยายน 61 - สรุปประจำเดือน สิงหาคม 61 - สรุปประจำเดือน กรกฏาคม 61 - สรุปประจำเดือน มิถุนายน 61 - สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 61 - สรุปประจำเดือน เมษายน 61 - สรุปประจำเดือน มีนาคม 61 - สรุปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61 - สรุปประจำเดือน มกราคม 61 - สรุปประจำเดือน ธันวาคม 60 - สรุปประจำเดือน พฤศจิกายน 60 - สรุปประจำเดือน ตุลาคม 60 สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ในปีงบประมาณ 2558 ถึง 2561  คลิ๊กดูเอกสาร สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ปีงบประมาณ 2559  คลิ๊กดูเอกสาร สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ปีงบประมาณ [...]

ปิดความเห็น บน สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ปีงบประมาณ 2561

การประชุมชี้แจง เรื่อง “การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” ให้กับหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

By | 2018-09-03T09:17:48+00:00 กรกฎาคม 5th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ปิดความเห็น บน การประชุมชี้แจง เรื่อง “การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” ให้กับหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง