EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน สิงหาคม
ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือนสิงหาคม 64
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการพลังงาน                                                                                                                                                   IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม                                                                                                                        IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม
ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือนกรกฎาคม 64
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทปิโตรเคมี

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน มิถุนายน
ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือนมิถุนายน 64
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน พฤษภาคม
ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 64
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน เมษายน
ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน เมษายน 64
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน มีนาคม
ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน มีนาคม 64
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทแหล่งน้ำ
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทปิโตรเคมี

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน กุมภาพันธ์
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 64
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร 
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน มกราคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน มกราคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร 
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน ธันวาคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน ธันวาคม

IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทแหล่งน้ำ
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทปิโตรเคมี

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสากรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน ตุลาคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน ตุลาคม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทแหล่งน้ำ
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทปิโตรเคมี

สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. ปีงบประมาณ 2554-2562 

sumeia54_62
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2563  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2562  คลิ๊กดูเอกสาร
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2561  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2560  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2558  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2557  คลิ๊กดูเอกสาร