EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2563 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน กุมภาพันธ์
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสากรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทปิโตรเคมี
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทแหล่งน้ำ
IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2563 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน มกราคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน มกราคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสากรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทปิโตรเคมี
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทแหล่งน้ำ
IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2563 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน ธันวาคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน ธันวาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสากรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทปิโตรเคมี
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทแหล่งน้ำ
IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประเภทพลังงาน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2563 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสากรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทปิโตรเคมี
IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2563 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน ตุลาคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน ตุลาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสากรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทปิโตรเคมี
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทแหล่งน้ำ
IEE พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. ปีงบประมาณ 2554-2562 

sumeia54_62

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2562  คลิ๊กดูเอกสาร
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2561  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2560  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2558  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2557  คลิ๊กดูเอกสาร