คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง (EMISSION SOURCES DATA IN MAP TA PHUT AREA)  ข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2563

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่มาบตาพุดสำหรับการประเมินด้วยแบบจำลอง (EMISSION SOURCES DATA IN MAP TA PHUT AREA FOR AIR MODELING)  ข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2563

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูล Instack NO2/NOX ของแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ มาบตาพุด  จังหวัดระยอง (EMISSION SOURCES DATA IN MAP TA PHUT AREA) สำหรับการทำ Air Modeling ข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2563

หมายเหตุ ข้อมูลชุดใหม่นี้ได้ปรับแก้ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ รอบนอก ให้เป็นไม่มีข้อมูล (0) ซึ่งแต่เดิมกำหนดให้เป็นพื้นน้ำ (11) และปรับปรุง Landuse ในส่วนพื้นที่เมือง ให้เป็นพื้นที่อาศัยหนาแน่น (22) ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่การค้า (23) ทั้งนี้ ข้อมูลชุดใหม่ที่ได้ปรับปรุง จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน Aersurface ในพื้นที่มาบตาพุด