หลักการและเหตุผล
          ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งปัจจุบัน สผ. ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางดังกล่าว ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต จึงเห็นควรจัดประชุมสัมมนาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้การขอรับใบอนุญาตฯ และการปฏิบัติงานของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ระยะเวลาและสถานที่
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

เอกสารประกอบ

1. หลักการเหตุผล ดาวน์โหลด
2. กำหนดการ ดาวน์โหลด
3. PPT ประชุมวันที่ 31 ส.ค. 63 (ขอรับฯ) ดาวน์โหลด
4. PPT ประชุมวันที่ 31 ส.ค. 63(กฎหมาย) ดาวน์โหลด
5. คู่มือฉบับสมบูรณ์ พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
6. แบบฟอร์ม เอกสารแสดงความพร้อมขององค์กร ดาวน์โหลด
7. แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงิน ดาวน์โหลด
8. แบบฟอร์มตัวอย่างใบแจ้งชำระเงิน ดาวน์โหลด