สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แยกรายประเภทโครงการ
(นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ ระหว่างเดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564)

1. ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน
2. ประเภทโครงการเหมืองแร่

3. ประเภทโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียม
4. ประเภทโครงการพลังงาน
5. ประเภทโครงการคมนาคม
6. ประเภทโครงการอุตสาหกรรม
7. ประเภทโครงการปิโตรเคมี
8. ประเภทโครงการโรงกลั่นน้ำมัน
9. ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แยกรายประเภทโครงการ
(นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564)

1. ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน
2. ประเภทโครงการเหมืองแร่

3. ประเภทโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียม
4. ประเภทโครงการพลังงาน
5. ประเภทโครงการคมนาคม
6. ประเภทโครงการอุตสาหกรรม
7. ประเภทโครงการปิโตรเคมี
8. ประเภทโครงการโรงกลั่นน้ำมัน
9. ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แยกรายประเภทโครงการ
(นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)

1. ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน
2. ประเภทโครงการเหมืองแร่

3. ประเภทโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียม
4. ประเภทโครงการพลังงาน
5. ประเภทโครงการคมนาคม
6. ประเภทโครงการอุตสาหกรรม
7. ประเภทโครงการปิโตรเคมี
8. ประเภทโครงการโรงกลั่นน้ำมัน
9. ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

——————————————————————————–

สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แยกรายประเภทโครงการ
(นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563)

1. ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน
2. ประเภทโครงการเหมืองแร่

3. ประเภทโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียม
4. ประเภทโครงการพลังงาน
5. ประเภทโครงการคมนาคม
6. ประเภทโครงการอุตสาหกรรม
7. ประเภทโครงการปิโตรเคมี
8. ประเภทโครงการโรงกลั่นน้ำมัน
9. ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แยกรายประเภทโครงการ
(นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ ระหว่างเดือนมกราคม 2563 – เดือนมีนาคม 2563)

1. ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน
2. ประเภทโครงการเหมืองแร่

3. ประเภทโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียม
4. ประเภทโครงการพลังงาน
5. ประเภทโครงการคมนาคม
6. ประเภทโครงการอุตสาหกรรม
7. ประเภทโครงการปิโตรเคมี
8. ประเภทโครงการโรงกลั่นน้ำมัน
9. ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

——————————————————————————–

สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แยกรายประเภทโครงการ
(นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนธันวาคม 2562)

1. ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน
2. ประเภทโครงการเหมืองแร่

3. ประเภทโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียม
4. ประเภทโครงการพลังงาน
5. ประเภทโครงการคมนาคม
6. ประเภทโครงการอุตสาหกรรม
7. ประเภทโครงการปิโตรเคมี
8. ประเภทโครงการโรงกลั่นน้ำมัน
9. ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม