รายละเอียดกำหนดการเปิดใช้งานการยื่นลงทะเบียน ทางอิเล็กทรอนิกส์

1.ระบบการยื่นรายงาน Monitor  ทางอิเล็กทรอนิกส์

  เปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560  เจ้าของ

โครงการหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่

http://eia.onep.go.th/monitorlogin.php 

หนังสือแจ้งเปิดใช้งาน  คลิกดาวน์โหลด

monitor
2.ระบบการยื่นรายงาน EIA/EHIA/IEE
ทางอิเล็กทรอนิกส์
เปิดใช้งานระบบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าของ
โครงการหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่

 http://eia.onep.go.th/ownereialogin.php  

หนังสือแจ้งเปิดใช้งาน  คลิกดาวน์โหลด

 eia
3.ระบบการยื่นนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งเเวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์

เปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นิติบุคคล

ผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าสู่

ระบบได้ที่ http://consult.onep.go.th/  

หนังสือแจ้งเปิดใช้งาน  คลิกดาวน์โหลด

 con2