ระบบการยื่นรายงาน EIA/IEE
ในพื้นที่กระจายภารกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
(รอเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ)

 http://eia.onep.go.th/eia_ms_login.php  

ปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้กระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้กับจังหวัดในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (๗ จังหวัด) และ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
จังหวัดที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอีก ๗ จังหวัด และการกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด
รวมทั้งสิ้น ๒๕ จังหวัด ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๐ ปี