ปฏิทินการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

1. กรณีโครงการอยู่ในกรุงเทพฯ

2. กรณีโครงการอยู่ในต่างจังหวัด