ผู้บริหาร กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)

นางเสาวภา หิญชีระนันทน์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 

02-265-6500 ต่อ 6831

นางพรรณนิภา สืบสิงห์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 

02-265-6500 ต่อ 6860

นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 

02-265-6500 ต่อ 6637

นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 

02-265-6500 ต่อ 6834

นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

02-265-6500 ต่อ 6630

นายถาวร งามเจริญผล

หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

02-265-6500 ต่อ 6786