กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล

นางพรรณนิภา สืบสิงห์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 

02-265-6500 ต่อ 6860

นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6858

นายพงศธร พวงสมบัติ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6858

นายสมิต จิระมงคล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6860

นางสาวจันทร์ทิพย์ นวไชยเสนา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

02-265-6500 ต่อ 6860

นางสาวกชวรรณ สังขวนิช

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6858

นายภิชชากรณ์ วงศ์ทองดีปี่แก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6858

นายธนภัทร์ ศรีถาวร

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6828

นายกิติพร เจียมสมจิตร

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6828

นางสาวสกุลพิชญ พรหมสิงห์

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6860

นายยุทธพงษ์ พุกอาษา

ผู้ประสานงานโครงการ 

02-265-6500 ต่อ 6858