กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล

//กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล 2019-02-06T15:37:07+00:00

กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล

นางพรรณนิภา สืบสิงห์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 

02-265-6500 ต่อ 6860

นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6858

นายพงศธร พวงสมบัติ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6860

นายสมิต จิระมงคล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6860

นางสาวกชวรรณ สังขวนิช

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6860

นายภิชชากรณ์ วงศ์ทองดีปี่แก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6860

นายธนภัทร์ ศรีถาวร

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6860

นางสาวน้ำฝน พริ้งจำรัส

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6858

นายภาดล สหเจริญ

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6858

นายยุทธพงษ์ พุกอาษา

ผู้ประสานงานโครงการ 

02-265-6500 ต่อ 6860