กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน

นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงาน
พิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 

02-265-6500 ต่อ 6831

นางสาววัลยา ศิริทัพ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

02-265-6500 ต่อ 6829

นางสาวเอกอนงค์ ฟุ้งลัดดา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6829

นางสาวนันท์มงคล อุสะทโก

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

02-265-6500 ต่อ 6829

นางสาวฟอรีดา มาคราม

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

02-265-6500 ต่อ 6630

นางสาววไลลักษณ์ เสมมี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6630

นางสาวกรรณิการ์ สรกล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6829

นางสาวอัญญารัตน์ ละม้าย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6829

นางสาวน้ำฝน พริ้งจำรัส

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6829