กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์

นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 

02-265-6500 ต่อ 6834

นางเพ็ญนภา คงธนสารสิทธิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6827

นางสาววจีวโรบล แสงสว่าง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6832

นายพิเชฐ โสภณแพทย์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6834

นายรังสันต์ พรมภาพ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6834

นางสาวนุจรินทร์ วงษ์เอี่ยม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6834

นางสาวศุภวรรณ ล่ำสัน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6827

นางสาวศิริกาญจน์ ชลพิทักษ์วงศ์

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6834

นางสาวนลินี ชัยสนิม

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม
 

02-265-6500 ต่อ 6832

นางสาวนทีกานต์ ศรีอ่ำ

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6832

นางสาวสัตตบงกช ยอดแก้ว

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6832