กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์

นางสาวสุจิตรา อยู่ทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 

02-265-6675

นางสาววจีวโรบล แสงสว่าง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

02-265-6500 ต่อ 6834

นายพิเชฐ โสภณแพทย์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6675

นายรังสันต์ พรมภาพ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6675

นางสาวนุจรินทร์ วงษ์เอี่ยม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

02-265-6500 ต่อ 6832

นางสาวศุภวรรณ ล่ำสัน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6834

นางสาวศิริกาญจน์ ชลพิทักษ์วงศ์

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6832

นางสาวนลินี ชัยสนิท

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม

02-265-6500 ต่อ 6834

นางสาวนทีกานต์ ศรีอ่ำ

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6834

นายณัฐวุฒิ แสงศรี

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม

02-265-6500 ต่อ 6827