กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์

//กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ 2018-10-17T10:39:14+00:00

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์

นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 

02-265-6500 ต่อ 6834

นางพรรณนิภา สืบสิงห์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6827

นางสาววจีวโรบล แสงสว่าง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6832

นางสาวศาลิตา ทับพุ่ม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6827

นายพิเชฐ โสภณแพทย์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6834

นางสาวนุจรินทร์ วงษ์เอี่ยม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6834

นางสาวศุภวรรณ ล่ำสัน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6827

นางสาวศิริกาญจน์ ชลพิทักษ์วงศ์

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6834

นางสาวสาวิตรี สีผุย

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6832

นายภิชชากรณ์ วงศ์ทองดีปี่แก้ว

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6832

นางสาววีรวัลย์ วอนเผื่อน

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม
 

02-265-6500 ต่อ 6832