กลุ่มงานประสานการติดตามและตรวจสอบ

นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 

02-265-6500 ต่อ 6637

นางจตุพร รักสันติชาติ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6637

นางสาวสุภาวินี นิลเขต

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6637

นายรัตน เลี้ยงสกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6637

นายฤกษ์ชัย ปิยจิตต์ไพโรจน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6637

นายปกพงศ์ สุภาศิริกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6637

นายวิเชษฐ พูลทรัพย์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6637

นายเตชิต รอตเสถียร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6637

นางสาวสิริวรรณ สงวนทรัพย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6637

นางสาวยุพิน พรมกะมนต์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6637

นายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6637

นายภาดล สหเจริญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6637

นางสาวชิดชนก ดิชวงศ์

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6637

นายพงษ์ทวี จูรัตน์

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6637

นายยุทธนา เจริญศรีสกุล

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6637

นางสาว วรรณนภา มณีกุล

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6637

นางสาวศิริรัตน์ แก้วทวี

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6637

นายพิชิต ตั้งเกียรติศิริ

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม

02-265-6500 ต่อ 6637

นางสาวกัณมณี แสงสุข

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6637

นางสาวอารีรัตน์ ศรีสุทธิ์

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6637

นางสาวยุวดี ถือธรรม

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6637