กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ

//กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ
กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ 2018-11-02T09:23:44+00:00

กลุ่มงานประสานการติดตามและตรวจสอบ

นายพีรพล เดชะชาติ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 

02-265-6500 ต่อ 6831

นางจตุพร รักสันติชาติ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6859

นางสาวสุภาวินี นิลเขต

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6828

นายรัตน เลี้ยงสกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6828

นายปกพงศ์ สุภาศิริกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6828

นางสาวดวงกมล ศรีวงศ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6828

นายอับบัส หลีเยาว์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6828

นายเตชิต รอตเสถียร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6835

นายวิชชากร อดุลทิฐิพัชร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6835

นางสาวสิริวรรณ สงวนทรัพย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6833

นางสาวยุพิน พรมกะมนต์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6833

นายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6833

นายกิติพร เจียมสมจิตร

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6833

นางสาวชิดชนก ดิชวงศ์

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6833

นางสาวเสาวรส มานะจินดานนท์

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม

02-265-6500 ต่อ 6833

นายพงษ์ทวี จูรัตน์

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6833

นายปฐมพงศ์ สุวรรณศิลป์

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6833

นายยุทธนา เจริญศรีสกุล

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6833

นางสาวเบญจพร ธนวิโรจน์กุล

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6833

นายนพดล อิ่มสิน

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6833

นางสาวศิริรัตน์ แก้วทวี

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6833