งานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายถาวร งามเจริญผล

หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

02-265-6500 ต่อ 6786

นางสาวตรีนุช รู้สมัย

เจ้าพนักงานธุรการ 

02-265-6500 ต่อ 6630

นางสาวณัฐชยาภรณ์ คุณพันธ์

พนักงานจ้างเหมาด้านบริการ 

02-265-6500 ต่อ 6786