กลุ่มงานบริหารทั่วไป (กพส.)

//กลุ่มงานบริหารทั่วไป (กพส.)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (กพส.) 2018-08-29T14:16:29+07:00

งานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางกฤษณา สงวนทรัพย์ศิริ

หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

02-265-6500 ต่อ 6786

นางสาวตรีนุช รู้สมัย

เจ้าพนักงานธุรการ 

02-265-6500 ต่อ 6630

นางสาวณัฐชยาภรณ์ คุณพันธ์

พนักงานจ้างเหมาด้านบริการ 

02-265-6500 ต่อ 6786