กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ได้มุ่งเน้นให้กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการอบรมความรู้เกี่ยวกับ EIA และ SEA ให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดที่มีการดำเนินโครงการด้านคมนาคมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง (รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง) และท่าเทียบเรือโดยใน เดือนมกราคม 2562 กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ EIA และ SEA ให้กับ ทสม. และ อปท. จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่

  1. วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ปุณยมันตรา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

  2. วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ชากังราว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
  3. วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
  4. วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทินิดี แอท อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน บทบาทหน้าที่ของ ทสม. และ อปท. ในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์