จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง”แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

//จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง”แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง”แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง”แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ปรับปรุงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง”แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย กทม. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานฯ หน่วยงานอนุญาต เจ้าของโครงการ (ทั้งภาครัฐ และเอกชน) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๐ คน

By | 2018-07-26T06:26:09+00:00 กรกฎาคม 8th, 2018|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|ปิดความเห็น บน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง”แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

About the Author: