กฎหมายที่เกี่ยวข้อง EHIA

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยกเลิก)

เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยกเลิก)

เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยกเลิก)

เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยกเลิก)

เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2553

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยกเลิก)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยกเลิกโดยประกาศฉบับที่ 4)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยกเลิกโดยประกาศฉบับที่ 4)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยกเลิกโดยประกาศฉบับที่ 4)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

5.Notification of theMinistry of Natural Resources and Environment
on Projects, Undertakings, or Operations Which May Seriously Impact Natural
Resources, Environmental Quality, Health, Sanitation, Life Quality of People in a
Community that are Required to Provide an Environmental Impact Assessment
Report and Rules, Procedure, and Conditions in Providing an Environmental
Impact Assessment Report

4. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (cancel)

Re: Types, Sizes and Practices of Projects or Activities that May Cause Severe Impact on Quality of Environment, Natural Resources and Health of Community for which Government Agency, State Enterprise or Private Sector is Required to Prepare Environmental Impact Assessment Report,
B.E. 2553 (2010) (No. 4) B.E. 2559 (2016) 22nd April B.E. 2559 (2016)

3. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (cancel)

Re: Types, Sizes and Practices of Projects or Activities that May Cause Severe Impact on Quality of Environment, Natural Resources and Health of Community for which Government Agency, State Enterprise or Private Sector is Required to Prepare Environmental Impact Assessment Report, B.E. 2553 (2010) (No. 3) B.E. 2558 (2015) 18th November B.E. 2558 (2015)

2. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (cancel)

About defining type, size and procedure for Project or Activity which May affect community severely in respect of both the quality of Environment, Natural Resources and Health that Government agency, State Enterprise Or Private Sector should prepare environmental impact assessment report
(Second issue) B.E. 2553 29th November B.E. 2553 (2010)

1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (cancel)

About defining type, size and procedure for Project or Activity which May affect community severely in respect of both the quality of Environment, Natural Resources and Health that Government agency, State Enterprise Or Private Sector should prepare environmental impact assessment report
B.E. 2553 (2010) 31st August B.E. 2553 (2010)

3. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (cancel)

Re: Rules, Procedures, Practices and Guidelines for Preparing Environmental Impact Assessment Report for Projects or Activities that May Cause Severe Impact on Quality of Environment, Natural Resources and Health of Community (No. 3), B.E. 2555 (2012) 6th June B.E. 2555 (2012)

2. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (cancel)

Re.: Specification on Principle, Method, Procedure and Guideline for preparationEnvironmental Impact Assessment Report for the Project or Activity that may affect communitySeverely both in the quality of Environment, Natural Resources and Health(Second issue) B.E. 2553 (2010)
16th September B.E. 2553 (2010) 

1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (cancel)

Re: Rule, Procedure, Method and Guideline for Preparation of the Environmental Impact Assessment Report for Project or Activity which may Seriously Affect Community with respect to Quality of Environment, Natural Resources and Health