คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดปทุมธานี

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี

ระเบียบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมายเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์การมอบหมายให้บุคคลหรือสถาบันให้ความเห็นประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ

พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัด
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่5 (พ.ศ.2558)
Download Notification of the National Environmental Board on Rules and Procedure in Appointing an Expert Committee
to Consider Environmental Impact Assessment Reports 
11 August B.E. 2561
Download Notification of the National Environmental Board on Rules and Procedure in Assigning Another State Agency to Perform Duties on the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning’s Behalf in Considering Environmental Impact Assessment Reports and Reporting Operational Results to the National Environmental Board  4 December B.E. 2560