พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑