การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ

//การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ 2018-07-03T08:15:03+00:00

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ

ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527)

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518