การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ

//การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ 2018-11-13T14:56:43+07:00

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ

ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527)

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518