กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ( พ.ศ. 2536 )

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. 2535

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลนีและสิ่งแวดล้อม จึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

                                ข้อ 1  องค์กรเอกชนซึ่งมีสิทธิจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จะต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากำไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว และจะต้อง
                                     (1) เป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือเป็นมูลนิธิ หรือสมาคตามกฎหมายต่างประเทศ
                                     (2) มีสำนักงานสาขาเป็นที่ตั้งทำการอยู่ในประเทศไทย ในกรณีที่เป็นมูลนิธิ หรือสมาคมตามกฎหมายต่างประเทศ

                                ข้อ 2  ให้มูลนิธิ หรือสมาคมตามข้อ 1 ที่มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยื่นคำขอตามแบบ คส. ๑ ท้ายกฎกระทรวงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

                                     (1) สำเนาใบสำคัญแสดงการเป็นนิติบุคคลที่มีคำรับรองของมูลนิธิหรือสมาคม

                                     (2) สำเนาบังคับของมูลนิธิหรือสมาคม

                                     (3) หลักฐานการเป็นตัวแทนของมูลนิธิหรือสมาคม

                                     (4) หลักฐานแสดงกิจกรรมหรือแผนงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                                     หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ใช้แบบ คส. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้

                                 ข้อ 3  ให้องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้จดทะเบียนแล้วเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่ออธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

                                

                                ข้อ 4   ในกรณีที่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้วต่อมาภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีอำนาจเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนองค์กรเอกชนได้

                                ข้อ 5   ในกรณีที่หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชำรุดในสาระสำคัญ ถูกทำลายหรือสูญหาย ให้องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนแล้วขอรับใบแทนหนังสือสำคัญดังกล่าว โดยยื่นคำขอรับตามแบบ คส. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้พร้อมด้วยหนังสือสำคัญที่ชำรุด หรือหลักฐานการแจ้งความว่าหนังสือสำคัญถูกทำลายหรือสูญหายต่ออธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                                ใบแทนหนังสือสำคัญตามวรรคหนึ่งให้ใช้แบบ คส. 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้ โดยมีคำว่า "ใบแทน" พิมพ์ด้วยหมึกสีแดงกำกับไว้ด้านหน้าเหนือครุฑ
                                                                       

                                                                                                                                                                    ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2536

                                                                                                                                                                                พิศาล  มูลศาสตรสาทร                                                                                                                                                                        ( นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร)

                                                                                                                                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

                                                                                                                                                                             เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 66  วันที่ 20 พฤษภาคม 2536 )

[หน้า 1] [หน้า 2] [หน้า 3] [หน้า 4]