เรื่องเด่นสิ่งแวดล้อม – สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning Fri, 19 Jun 2020 10:26:33 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 การประกวดภาพถ่าย และตราสัญลักษณ์ “เมืองเก่า – Old Town” http://www.onep.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2/ Fri, 19 Jun 2020 09:11:46 +0000 http://www.onep.go.th/?p=10661 ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม […]]]> การนับอายุรายงาน EIA เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติ/อนุญาต http://www.onep.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-eia-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad/ Mon, 01 Jun 2020 08:58:47 +0000 http://www.onep.go.th/?p=9745 ]]> ตารางเวลาขั้นตอนการส่งรายงาน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 http://www.onep.go.th/%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87/ Thu, 21 May 2020 03:50:35 +0000 http://www.onep.go.th/?p=9328 ]]> วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2563 “ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ” http://www.onep.go.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2/ Mon, 18 May 2020 05:00:56 +0000 http://www.onep.go.th/?p=9178 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี […]]]> เปิดรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการรื้อถอนและก่อสร้างอาคาร สผ. http://www.onep.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a5/ Thu, 14 May 2020 06:39:39 +0000 http://www.onep.go.th/?p=9043 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ. […]]]> การรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9e/ Tue, 05 May 2020 09:11:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=8697 ]]> เอกสารการปรับปรุงร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงฯ และจังหวัดพังงา พ.ศ. …. http://www.onep.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b/ Tue, 05 May 2020 07:26:25 +0000 http://www.onep.go.th/?p=8688 ]]> คำแนะนำ ต่อแนวทางการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในกระบวนการจัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) http://www.onep.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3-%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa/ Wed, 15 Apr 2020 07:26:45 +0000 http://www.onep.go.th/?p=7876 ]]> อินโฟกราฟฟิก การดำเนินงานขับเคลื่อน แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 -2565 (ระยะครึ่งแผน) http://www.onep.go.th/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%81-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99/ Thu, 02 Apr 2020 08:13:32 +0000 http://www.onep.go.th/?p=7375 ]]> ยกเลิก การประชุมชี้แจง “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การติดตามการดำเนินงาน ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2565” http://www.onep.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%87-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2/ Fri, 13 Mar 2020 06:48:31 +0000 http://www.onep.go.th/?p=6442 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 […]]]>