ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning Fri, 31 Jul 2020 05:46:49 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก http://www.onep.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2-31/ Thu, 30 Jul 2020 05:42:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=12313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.onep.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2-30/ Fri, 24 Jul 2020 07:57:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=12271 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) http://www.onep.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-2/ Fri, 03 Jul 2020 08:00:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=11469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรื้อถอน ขนย้ายและติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเดิม ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วางระบบและติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.onep.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2-22/ Wed, 10 Jun 2020 09:24:33 +0000 http://www.onep.go.th/?p=10239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร และห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก http://www.onep.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2-26/ Fri, 05 Jun 2020 09:57:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=10538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีคัดเลือก http://www.onep.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2-25/ Tue, 02 Jun 2020 09:52:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=10535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายพัสดุและเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก http://www.onep.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2-24/ Mon, 01 Jun 2020 09:43:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=10532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลห้องประชุม สผ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.onep.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2-23/ Wed, 27 May 2020 09:28:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=10530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการยอมรับ และความเชื่อมั่นต่อระบบ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.onep.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2-21/ Fri, 22 May 2020 04:54:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=9467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 ประตู (2 คัน) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.onep.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2-20/ Wed, 13 May 2020 06:34:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=9094