ประกาศประกวดราคา – สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning Thu, 17 Sep 2020 04:16:16 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 http://www.onep.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88-10/ Wed, 02 Sep 2020 04:11:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=13937 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 http://www.onep.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1-9/ Thu, 27 Aug 2020 10:26:17 +0000 http://www.onep.go.th/?p=13255 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.onep.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%a3/ Thu, 06 Aug 2020 11:01:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=12691 ขอบเขตของงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%88/ Thu, 30 Jul 2020 05:34:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=12305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.onep.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/ Thu, 30 Jul 2020 05:04:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=12298 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%88/ Thu, 30 Jul 2020 04:22:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=12295 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2563 การจ้างจัดประชุมวิชากร สผ. ประจำปี 2563 ตามประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 http://www.onep.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b9%89/ Wed, 08 Jul 2020 10:13:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=11601 ข้อกำหนดการจ้างจัดประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. 2563 http://www.onep.go.th/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a/ Wed, 08 Jul 2020 10:01:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=11595 ประกวดราคาจ้างจัดประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.onep.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8/ Wed, 08 Jul 2020 09:52:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=11592 ยกเลิกการดำเนินงานจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th/%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/ Thu, 11 Jun 2020 09:08:00 +0000 http://www.onep.go.th/?p=10519