ข่าวสารและกิจกรรม สผ

> ข่าวสารและกิจกรรม สผ

ข่าวสารและกิจกรรม สผ

สผ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ โดยมี นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมี นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท (ประตูน้ำ) กรุงเทพฯ หลังจากนั้น เป็นการบรรยาย นำเสนอโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [...]

สผ. เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วม จัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำในการให้เงินสนับสนุนทั้งในส่วนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมและเงินงบประมาณแผ่นดินภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ” โดยในการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายฯ ได้น้อมนำพระราชดำริ และพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้มี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาบรรยายพิเศษหัวข้อ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับพระราชดำรัส “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัด ทส. เมื่อวันพุธที่ ๒๒ [...]

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑ โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายวรรณศิลป์ พีรพันธ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ชี้แจงโครงการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์บริบท ปัญหาอุปสรรค และศักยภาพของพื้นที่ สำรวจและประเมินคุณค่าของอาคารที่มีคุณค่าควรอนุรักษ์ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ [...]

กองทุนสิ่งแวดล้อมจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเวทีสัมมนาชี้แจงขั้นตอนการใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม และจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการตามมาตรา ๒๓ (๑) ระหว่างกรมบัญชีกลาง (ผู้จัดการกองทุน) และ สำนักงานนโยบายฯ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ และเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม [...]

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายบวรเวท รุงรุจี อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเลขานุการ นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการนี้ คุณสิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้เกียรติเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว จัดทำและเผยแพร่โดย [...]

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (กก.วล.) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานคนที่ ๑ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคนที่ ๒ นายวิจารย์ [...]

 
X
200-120 210-260 200-310 SY0-401 810-403 300-320 400-101 70-533 N10-006 MB2-707 210-060 400-201 1Z0-060 400-051 300-075 MB2-704 100-101 9L0-012 642-999 300-115 MB5-705 70-461 1V0-601 300-206 352-001 70-461 1V0-601 300-206 352-001 70-486 300-135 NS0-157 PR000041 300-101 70-346 CCA-500 300-320 350-018 300-101 210-260 300-208 MB2-707 400-201 SY0-401 70-462 EX200 100-101 MB2-707 400-201 SY0-401 70-462 EX200 100-101 1Z0-803 9L0-012 70-480 200-310 EX300 200-120 CISSP 400-101 810-403 300-320 210-060 300-070 210-260 300-075 300-101 NSE4 810-403 200-120 400-101 CISSP 300-320 350-018 300-101 210-260 300-208 MB2-707 400-201 SY0-401 300-115 100-101 ADM-201 N10-006 ICBB NSE7 70-483 70-463 400-051 70-410 70-488 700-501 300-135 200-120 CISSP 400-101 810-403 300-320 210-060 300-070 210-260 300-075 300-101 200-120 210-260 200-310 SY0-401 810-403 300-320 400-101 70-533 N10-006 MB2-707 210-060 400-201 350-018 ADM-201 200-120 210-260 200-310 SY0-401 810-403 300-320 400-101 70-533 N10-006 MB2-707 210-060 400-201 350-018 ADM-201