ข่าวสารและกิจกรรม สผ

> ข่าวสารและกิจกรรม สผ

ข่าวสารและกิจกรรม สผ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) นางปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยนายนวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทน สผ.จาก สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ [...]

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมี นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บรรยายชี้แจง แนวทางการประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ระดับจังหวัด ระดับภาค วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อกำจัดมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการกำจัดขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสม วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และสร้างวินัยของคนในชาติ โดยมุ่งเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมา  ใช้ใหม่ ทั้งการรีไซเคิล และการแปรรูปเป็นพลังงาน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม [...]

การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีเจ้าหน้าที่ สผ.ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation , Restoration and Management of Peat Swamp Ecosystems ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation , Restoration and Management of Peat Swamp Ecosystems ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม [...]

การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยมี นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เลขานุการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว                   [...]

งาน “BIOFIN DAY” ภายใต้แนวคิด “จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง สู่นวัตกรรมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “BIOFIN DAY” ภายใต้แนวคิด “จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง สู่นวัตกรรมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยผสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ระดมแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน เพื่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างครอบคลุมและบูรณาการ โอกาสนี้ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์รูปสัตว์อนุรักษ์ด้วยสีน้ำสกัดจากพรรณไม้ธรรมชาติ เพื่อพระราชทานให้ UNDP เป็นสัญลักษณ์ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย โดยภายในงานมีการจัดเสวนาวิชาการ การจำหน่ายสินค้าผลิตจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ จากร้านค้าของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเครือข่าย การจัดนิทรรศการเทิศพระเกียรติ โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคชน ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [...]

 
X