ข่าวสารและกิจกรรม สผ

> ข่าวสารและกิจกรรม สผ
zengin jigolo

ข่าวสารและกิจกรรม สผ

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ในแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ต่อหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ของแต่ละเมืองเก่า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานรับผิดชอบโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า 24 เมืองเก่า อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [...]

สผ. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการบริหารการจัดการความรู้ (KM)

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ สผ. ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการบริหารการจัดการความรู้ดีเด่น เพื่อให้คณะทำงานการจัดการความรู้ สผ. (KM Team) ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการองค์ความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ของ สผ. ให้บรรลุผล ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะทำงานการจัดการความรู้ [...]

สผ. ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ดอกกุหลาบ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ดอกกุหลาบ  โดยมีนางสาวสุนันทา ดิฐวิญญู ครูต้นแบบของสำนักพระราชวัง เป็นผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ดอกกุหลาบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยมี นายสมศักดิ์ บุญดาว ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรองเมือง ชั้น ๔ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ [...]

การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง สำหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่”

นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง สำหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่” ต่อจากนั้น รศ.ดร.จักรกฤษณ์  สิวะเดชาเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพและอนามัย ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ ได้บรรยาย เรื่อง การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประเภท BOX Model การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง สำหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานอนุญาต และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๑๐๐ คน  เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ [...]

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation, Restoration and Management of Peat swamp Ecosystems Project Inception Workshop) โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Lisa Farroway ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค [...]

 
X