Taking too long? Close loading screen.
LOADING...
/ข่าวสารและกิจกรรม สผ
instagram takipci hilesi Antalya escort Dizi izle gaziemir escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort porno izle

ข่าวสารและกิจกรรม สผ

การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่อง เร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [...]

By |กุมภาพันธ์ 22nd, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|

การประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมการเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับแก้ไข”

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมการเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับแก้ไข” โดยมี นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น เป็นการชี้แจงการเตรียมการเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับแก้ไข โดย นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล นางพรรณนิภา สืบสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์ นิติกรชำนาญการ สำหรับการจัดการประชุมสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานของ สผ. และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับแก้ไข โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย [...]

By |กุมภาพันธ์ 16th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยกองบริหารจัดการที่ดินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลของ คทช. โดยสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 จังหวัด ในภาคเหนือ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องทาราทอง โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวรายงาน และความเป็นมาของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง [...]

By |กุมภาพันธ์ 16th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|

ประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่อง 1.) การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [...]

By |กุมภาพันธ์ 15th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|

สผ. จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก ในพื้นที่ภาคการผลิต “นกชายเลนปากช้อน” (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต “นกชายเลนปากช้อน” (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes) เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาชัยฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร [...]

By |กุมภาพันธ์ 14th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|

การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการคนที่ ๑ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑.) (ร่าง) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Supportive Action Plan for Thailand’s NDC Roadmap on Mitigation) ๒.) [...]

By |กุมภาพันธ์ 13th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|
X