ข่าวสารและกิจกรรม สผ

> ข่าวสารและกิจกรรม สผ
instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi free porn Antalya escort Antalya escort izmir escort Antalya Escort

ข่าวสารและกิจกรรม สผ

สผ. ร่วมประชุมหารือและแถลงข่าว เรื่อง แนวทางการจัดการหนอนตัวแบนนิวกินี

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดการหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus manokwari) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งผู้แทน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (Siamensis) เพื่อกำหนดแนวทาง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus manokwari) ตามที่สื่อต่าง ๆ ได้นำเสนอข่าวการพบหนอนตัวแบนนิวกินี ในประเทศไทย [...]

การประชุมหารือเพื่อจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฎิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฎิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ.  จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง“ความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์” ณ จังหวัดตรัง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กทส.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์” เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ ครั้งที่ 4 (ภาคใต้) ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ และนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และต่อด้วยการนำเสนอหัวข้อ “เสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและแบ่งปันผลประโยชน์” และ “แนวทางปฏิบัติการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมสำหรับชุมชนท้องถิ่น” โดยนายวิเทศ [...]

สผ. ร่วมกับ ทธ. จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 301 ทส. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. โดยมีนายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีหัวข้อการแถลงข่าวดังนี้ 1.) สมาร์ทอีไอเอ โฉมใหม่ สะดวกโปร่งใส 2.) การออกหนังสือรับรองที่ประเทศไทยไม่มีข้อคัดค้าน [...]

การอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร สผ. ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง มาให้การบรรยายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สผ. มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตลอดจนกฎหมายระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และขั้นตอนในการปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ [...]

สผ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์   สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชน  เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ [...]

X