ข่าวสารและกิจกรรม สผ

> ข่าวสารและกิจกรรม สผ
Antalya escort escort izmir kiz ankara escort Antalya escort jigolo olgun bayan zengin dul bayanlar

ข่าวสารและกิจกรรม สผ

เจ้าหน้าที่ สผ.เข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. โดยมี นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมี นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ สผ. เข้ารับฟังการบรรยายและร่วมฝึกอบรม โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงดุสิตเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ดังนี้ ๑. สภาวการณ์ฉุกเฉิน สภาวะวิกฤตและภัยคุกคามในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในประเทศและนอกประเทศ ๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย [...]

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนของประเทศไทย ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนของประเทศไทย ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเข้าร่วมเป็นพื้นที่นำร่องของโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลลวงเหนือ ซึ่งมี นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอผลที่ได้จากการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน นำเสนอโดยทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญของบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเผยแพร่โดย [...]

สผ. จัดกิจกรรม ONEP KM Day ๒๕๖๐

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรม ONEP KM Day ๒๕๖๐ โดยมี นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและพิธีมอบรางวัลและมอบประกาศนียบัตรการประกวด ONEP Best Knowledge Sharing Contest ซึ่งมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอภาพรวม และผลการดำเนินงานการจัดทำองค์ความรู้ของ สผ. นำเสนอโดย นายเศกสิทธิ์ ภู่คำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อด้วยการนำเสนอผลการศึกษาดูงานการจัดการองค์ความรู้ จากหน่วยงานต้นแบบ นำเสนอโดย นายอเนกลาภ สุทธินันท์ ที่ปรึกษาโครงการ [...]

โครงการห้องสมุดเพื่อมอบความรู้ให้น้องในชนบท และกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดทำโครงการห้องสมุดเพื่อมอบความรู้ให้น้องในชนบท และกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทจริมเขตศึกษา วัดห้วยซ้อ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการห้องสมุดเพื่อมอบความรู้ให้น้องในชนบท และกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย พร้อมมอบทุนการศึกษา เสาธงชาติ อุปกรณ์การเรียน การสอน ให้กับโรงเรียน ๖ โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ได้แก่ [...]

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 ในระดับประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 ในระดับประเทศ โดยมีนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการวิพากษ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 [...]

โครงการฝึกอบรม เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สผ. นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ โดยมีนางสาวอุทุมพร เลื่องลือเจริญกิจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กพ. เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ เรื่อง “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ” ซึ่งการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ สผ. ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมตัวเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการ สผ. จำนวนประมาณ [...]

 
X