ข่าวสารและกิจกรรม สผ

> ข่าวสารและกิจกรรม สผ

ข่าวสารและกิจกรรม สผ

เลขาธิการ สผ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรงานบริหารในต่างประเทศระดับเอกอัครราชทูตประจำปี ๒๕๖๐

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรงานบริหารในต่างประเทศระดับเอกอัครราชทูต ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสันทนาการ กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม.  

สผ. นำคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ สำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์

เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 รองเลขาธิการ สผ. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ และสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้นำคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ลงพื้นที่ที่กรมชลประทานได้เสนอขอดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์ ใน 2 พื้นที่ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 ที่เขาสบกก ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์ ทางเลือกที่ 2 ที่เขาชนกัน ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วงก์ตอนบน รวมทั้งได้รับทราบสถานภาพและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วงก์ตอนกลาง และพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วงก์ตอนล่าง [...]

สผ. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมออนไลน์

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานสังกัด ทส. โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

สผ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี ลงสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนงานโครงการในภารกิจหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ” ซึ่งมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [...]

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับและ รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงาน โดยหลังพิธีเปิด การประชุม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๐ คน และบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง [...]

สผ. จัดกิจกรรม โครงการอบรม หลักสูตร “จิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

สผ. จัดกิจกรรม โครงการอบรม หลักสูตร "จิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สรุปผลโครงการอบรม การสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

 
X