รู้จักกับ สผ.

logo_onep_2015_1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด ล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ มาตรการเงื่อนไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี

เกี่ยวกับ สผ.

พ.ศ. 2515 – 2518

ก่อน ปี พ.ศ. 2518 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยเสื่อมโทรมลง เนื่องจากปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเน่าเสียของแม่น้ำแม่กลอง ส่งผลกระทบ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรุนแรง รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ  พ.ศ. 2518 และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้น คือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาและกำหนดนโยบายด้านการสิ่งแวดล้อม ในระยะแรก สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2521– 2522

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2521 และ 2522 และสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ย้ายมาสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

พ.ศ. 2535

รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยตราเป็น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อขยายขอบเขตงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้นทั้งในระดับ ท้องถิ่น ระดับประเทศ และการประสานงานกับต่างประเทศ และมีผลให้เกิดหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ทำหน้าที่แทนสำนักงาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้สามารถผลักดันนโยบายและมาตรการที่กำหนดไว้ให้มีผลเป็นรูปธรรมยิ่ง ขึ้น รวมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจายอำนาจ การบริหารและงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนชื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน เป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2545
จากนโยบาย ปฏิรูประบบราชการ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ  ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับ  การโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ขึ้นบังคับใช้ จึงมีการก่อตั้งกระทรวงใหม่ ชื่อ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  (สผ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โอนไปเป็นสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545

อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย

(๑) จัดทำนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

(๒) ประสานและจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและกำหนดมาตรการ เพื่อดำเนินการให้มีประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนและมาตรการและจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(๖) บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย แผนและมาตรการ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน

(๗) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารที่ดิน การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ

(๘) ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ ในการดำเนินการร่วมด้านนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๙) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยการกักเก็บและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์  

เป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างความยั่งยืนให้ประเทศไทย


 พันธกิจ

จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ค่านิยมหลัก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดค่านิยมหลัก (Core Value) ของสำนักงานฯ เพื่อช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีแนวความคิด ความเชื่อ และปรับพฤติกรรมการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ ค่านิยมหลักของสำนักงานฯ คือ         N A T U R E  ย่อมาจาก

Networking มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย – มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประสานการทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเครือข่ายร่วมกัน ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของกันและกัน เพื่อร่วมกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้สามารถทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ ร่วมมือของทุกฝ่าย
Awakening Knowledge จิตใจใฝ่รู้ หมั่นพัฒนาคน – มุ่งพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความกระตือรือร้นที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งในงานวิชาชีพเฉพาะของตนเองและความรู้รอบตัวต่างๆ (รู้ลึก รู้กว้างและรู้โลก) พร้อมรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านได้ตลอดเวลา
Team Working กระตือรือร้นทำงานเป็นทีม – มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายใต้องค์กรด้วยความ เชื่อมั่นในกันและกัน สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในการทำงาน และการทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน เพื่อนำศักยภาพของบุคลากรและองค์กรออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีความสมานฉันท์มีความรักและความภูมิใจเห็นคุณค่าในองค์กร
Uncovering ไม่ปกปิด เปิดเผย โปร่งใส – บุคลากรมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถเปิดเผยกระบวนการจัดทำนโยบายและแผน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดสรรเงินกองทุน ต่อสาธารณชนได้ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
Result-based Orientation มุ่งเป็นเลิศในผลการปฏิบัติงาน – บุคลากรมีความชำนาญ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก มีการใช้หลักวิชาการที่ถูกต้องในการดำเนินงาน ไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางการเมือง และสามารถผลักดันให้นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ ยอมรับและดำเนินควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Expertise มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ – บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และความชำนาญในเรื่องนั้นๆ อย่างถูกต้องและชัดแจ้ง มีการทำงานโดยใช้ความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม มีความรับผิดชอบและตรงเวลาในการทำงาน ไม่ปล่อยให้เกิดความล่าช้าจนก่อความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น มีหลักการและจุดยืนในการทำงานและให้บริการด้านนโยบายและแผนในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้องค์กรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ


วัฒนธรรมองค์กร

มองผลประโยชน์ชาติ  มุ่งสร้างเครือข่าย  แม่นในหลักการ  มั่นในคุณธรรม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 100
หน่วยงานต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 100
IPv6 ready 100

ผู้บริหาร

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช
ดร.รวีวรรณ ภูริเดชเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2265-6502
โทรสาร : 0-2265-6506
email : rawewan@onep.go.th
ดร. อัษฎาพร ไกรพานนท์
ดร. อัษฎาพร ไกรพานนท์รองเลขาธิการ
โทรศัพท์ : 0-2265-6505
โทรสาร : 0-2265-6506
email : kasdaporn@gmail.com
นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์รองเลขาธิการ
โทรศัพท์ : 0-2265-6509
โทรสาร : 0-2265-6508
email : phudhiphong.s@mnre.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ

ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์
ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
email :
นางกานดา ปิยจันทร์
นางกานดา ปิยจันทร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ :02-265-6500 ต่อ 6854
โทรสาร : 02-265-6616
email

เลขานุการกรม

นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ
นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธเลขานุการกรม
โทรศัพท์ :02-265-6500 ต่อ 6514
โทรสาร : 02-265-6616
email

ผู้อำนวยการสำนักกอง

นางสาวชิดชนก พุทธประเสริฐ
นางสาวชิดชนก พุทธประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2265-6601
โทรสาร : 0-2265-6602
Email : chidchanok@onep.go.th
นายสุโข อุบลทิพย์
นายสุโข อุบลทิพย์ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2265-6613
โทรสาร : 0-2265-6616
email : sukho@onep.go.th
นายประเสริฐ ศิรินภาพร
นายประเสริฐ ศิรินภาพรผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2265-6587
โทรสาร : 0-2265-6588
email : prasert@onep.go.th
นายสมศักดิ์ บุญดาว
นายสมศักดิ์ บุญดาวผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
โทรศัพท์ : 0-2265-6565
โทรสาร : 0-2265-6567
email : somsak@onep.go.th
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตรผู้อำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
โทรศัพท์ : 0-2265-6575
โทรสาร : 0-2265-6578
email : indhira@onep.go.th
นางกิตติมา ยินเจริญ
นางกิตติมา ยินเจริญผู้อำนวยการสำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2265-6533
โทรสาร : 0-2265-6536
email :
นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิชผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โทรศัพท์ : 0-2265-6650
โทรสาร : 0-2265-6692
email :
นางเพราพรรณ ทองส้ม
นางเพราพรรณ ทองส้ม ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2265-6553
โทรสาร : 0-2265-6684
email :
นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์
นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน
โทรศัพท์ : 0-2265-6543
โทรสาร : 0-2265-6544
email : jurairat@onep.go.th
นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข
นางณัฐิยา ลาภเลิศสุขผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ : 0222656632
โทรสาร : 0222656632
email :
นายประมวล เฉลียว
นายประมวล เฉลียวผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
โทรศัพท์ : 022656634
โทรสาร : 022656635
email :
นางสาวลีลา สุชาติวัฒนชัย
นางสาวลีลา สุชาติวัฒนชัยผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 02-265-6652
โทรสาร :
email :