สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ UNEP และIUCN จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ National Workshop on Validation of Action Plan on Synergies among the Biodiversity Conventions, SDGs and Financing โดยมี นางเพราพรรณ ทองส้ม ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง 401 สผ.
ทั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Country support to promote synergies among the biodiversity conventions and linking SDGs สผ. จัดร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) โดยมีสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) เป็นหน่วยดำเนินงานและให้การสนับสนุนด้านวิชาการ โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว 1 ครั้ง ในเรื่อง National Workshop on NBSAP – Dealing with synergies among Biodiversity Conventions, SDGs and Financing เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบางกอก โฮเทล โลตัส กรุงเทพมหานคร
การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือและการดำเนินการร่วมกันระหว่างอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บนหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะหารือแผนปฏิบัติการในเรื่องของกิจกรรมการดำเนินงาน บทบาทของหน่วยงานต่างๆ และแหล่งงบประมาณ บนพื้นฐานของมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 -2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานประสานงานกลางของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวนประมาณ 40 คน

20173103-news-1b

20173103-news-1c

20173103-news-1d

20173103-news-1e

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

 

 

เอกสารแนบ

  • 20173103-news-1e • 423 kB • มีการดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง
  • 20173103-news-1b • 603 kB • มีการดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง
  • 20173103-news-1c • 602 kB • มีการดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง
  • 20173103-news-1d • 670 kB • มีการดาวน์โหลดแล้ว 2 ครั้ง