เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี ลงสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนงานโครงการในภารกิจหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ” ซึ่งมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหาร สผ. รวมทั้ง ผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม