เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 รองเลขาธิการ สผ. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ และสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้นำคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ลงพื้นที่ที่กรมชลประทานได้เสนอขอดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์ ใน 2 พื้นที่ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 ที่เขาสบกก ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์ ทางเลือกที่ 2 ที่เขาชนกัน ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วงก์ตอนบน รวมทั้งได้รับทราบสถานภาพและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วงก์ตอนกลาง และพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วงก์ตอนล่าง โดยมีผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ข้อมูล/ข้อเท็จจริงและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่จะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

เอกสารแนบ

  • 20170207-news-1b • 927 kB • มีการดาวน์โหลดแล้ว 3 ครั้ง
  • 20170207-news-1c • 1019 kB • มีการดาวน์โหลดแล้ว 5 ครั้ง
  • 20170207-news-1d • 1016 kB • มีการดาวน์โหลดแล้ว 4 ครั้ง