• เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่

• ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง