• มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สร้างความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 

• เพิ่มพื้นที่ชลประทานปีละ 350,000 ไร่ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งภาคการผลิตและการบริโภค

• ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง