มีอะไรใหม่

> มีอะไรใหม่

แบบสอบถามการจัดลำดับความสำคัญสภาพแวดล้อม (SWOT)

ตอบแบบสอบถาม

By |กุมภาพันธ์ 10th, 2017|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน แบบสอบถามการจัดลำดับความสำคัญสภาพแวดล้อม (SWOT)

ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต

ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต

By |มกราคม 27th, 2017|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

By |มกราคม 27th, 2017|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

การประชุมระหว่างประเทศ “(ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เอกสารเผยแพร่ประกอบการประชุม

By |มกราคม 24th, 2017|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน การประชุมระหว่างประเทศ “(ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เอกสารประกอบการบรรยาย และเอกสารเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาเรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๒ (COP 22) และร่างแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงปารีส

เอกสารประกอบการบรรยาย และเอกสารเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาเรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๒ (COP 22) และร่างแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงปารีส ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

By |มกราคม 11th, 2017|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการบรรยาย และเอกสารเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาเรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๒ (COP 22) และร่างแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงปารีส

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องอโนมา ๒ และ ๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องอโนมา ๒ และ ๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

By |ธันวาคม 29th, 2016|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องอโนมา ๒ และ ๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อสั่งการรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

ดาวน์โหลดรายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อสั่งการรัฐบาลฯ

By |ธันวาคม 15th, 2016|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อสั่งการรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Measurement and Monitoring of Material Flows and Resource Productivity Data of Thailand for SDGs Indicators

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น. ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

By |พฤศจิกายน 18th, 2016|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Measurement and Monitoring of Material Flows and Resource Productivity Data of Thailand for SDGs Indicators

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2559

 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2559 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง "พื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งป่าเสม็ดพันปี" สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ... แล้วเราทำอะไรเพื่อปรับตัวกันหรือยัง ?

By |พฤศจิกายน 8th, 2016|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2559

ไม้ประดับลดมลพิษ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ไม้ประดับลดมลพิษ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

By |ตุลาคม 31st, 2016|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน ไม้ประดับลดมลพิษ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
X
200-120 210-260 200-310 SY0-401 810-403 300-320 400-101 70-533 N10-006 MB2-707 210-060 400-201 1Z0-060 400-051 300-075 MB2-704 100-101 9L0-012 642-999 300-115 MB5-705 70-461 1V0-601 300-206 352-001 70-461 1V0-601 300-206 352-001 70-486 300-135 NS0-157 PR000041 300-101 70-346 CCA-500 300-320 350-018 300-101 210-260 300-208 MB2-707 400-201 SY0-401 70-462 EX200 100-101 MB2-707 400-201 SY0-401 70-462 EX200 100-101 1Z0-803 9L0-012 70-480 200-310 EX300 200-120 CISSP 400-101 810-403 300-320 210-060 300-070 210-260 300-075 300-101 NSE4 810-403 200-120 400-101 CISSP 300-320 350-018 300-101 210-260 300-208 MB2-707 400-201 SY0-401 300-115 100-101 ADM-201 N10-006 ICBB NSE7 70-483 70-463 400-051 70-410 70-488 700-501 300-135 200-120 CISSP 400-101 810-403 300-320 210-060 300-070 210-260 300-075 300-101 200-120 210-260 200-310 SY0-401 810-403 300-320 400-101 70-533 N10-006 MB2-707 210-060 400-201 350-018 ADM-201 200-120 210-260 200-310 SY0-401 810-403 300-320 400-101 70-533 N10-006 MB2-707 210-060 400-201 350-018 ADM-201