มีอะไรใหม่

> มีอะไรใหม่
instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi free porn Antalya escort Antalya escort izmir escort Antalya Escort

ประกาศราคากลาง โครงการวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

By |พฤศจิกายน 17th, 2017|มีอะไรใหม่, ราคากลาง|ปิดความเห็น บน ประกาศราคากลาง โครงการวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

By |พฤศจิกายน 17th, 2017|ประกาศทั่วไป, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)

By |พฤศจิกายน 13th, 2017|ประกวดราคาสอบราคา, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

By |พฤศจิกายน 13th, 2017|ประกวดราคาสอบราคา, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน ประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศราคากลาง โครงการการจัดทำเอกสารวิชาการสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

By |พฤศจิกายน 2nd, 2017|มีอะไรใหม่, ราคากลาง|ปิดความเห็น บน ประกาศราคากลาง โครงการการจัดทำเอกสารวิชาการสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำเอกสารวิชาการสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

By |พฤศจิกายน 2nd, 2017|ประกวดราคาสอบราคา, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำเอกสารวิชาการสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างแผนกลยุทธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนกลยุทธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561

By |พฤศจิกายน 1st, 2017|testslider, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน ร่างแผนกลยุทธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการอำนาวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๓ (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปรารีส สมัยที่ ๑.๒ (ZMA 1.2) และการประชุมเตรียมการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ พฤศจิการยน ๒๕๖๐ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมันนี

By |พฤศจิกายน 1st, 2017|มีอะไรใหม่, ราคากลาง|ปิดความเห็น บน ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการอำนาวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๓ (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปรารีส สมัยที่ ๑.๒ (ZMA 1.2) และการประชุมเตรียมการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ พฤศจิการยน ๒๕๖๐ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมันนี

รายงานงบทดลองประจำเดือน

  รายงานงบทดลองประจำเดือน

By |ตุลาคม 30th, 2017|ประกาศทั่วไป, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน รายงานงบทดลองประจำเดือน

แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2579

แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ.2560-2579 Sustainable Consumption and Production Roadmap 2017-2036 (SCP Roadmap 2017-2036) โดย คณะทางานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน  

By |ตุลาคม 19th, 2017|Download, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2579
X