มีอะไรใหม่

> มีอะไรใหม่

เอกสารเผยแพร่ : รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559

By |พฤษภาคม 8th, 2017|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน เอกสารเผยแพร่ : รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559

เอกสารเผยแพร่ : รายงานประจำปี พ.ศ. 2559 , วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

By |พฤษภาคม 1st, 2017|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน เอกสารเผยแพร่ : รายงานประจำปี พ.ศ. 2559 , วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....

By |เมษายน 21st, 2017|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๐)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๐) ๑. แบบรายงานผลฯ พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ( roadmap_kaeng_krachan ) ๒. แบบรายงานผลฯ พื้นที่กลุ่มแ่าดงพญาเย็น ( roadmap_khaoyai )

By |เมษายน 11th, 2017|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๐)

แบบสอบถามการจัดลำดับความสำคัญสภาพแวดล้อม (SWOT)

ตอบแบบสอบถาม

By |กุมภาพันธ์ 10th, 2017|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน แบบสอบถามการจัดลำดับความสำคัญสภาพแวดล้อม (SWOT)

ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต

ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต

By |มกราคม 27th, 2017|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

By |มกราคม 27th, 2017|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

การประชุมระหว่างประเทศ “(ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เอกสารเผยแพร่ประกอบการประชุม

By |มกราคม 24th, 2017|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน การประชุมระหว่างประเทศ “(ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เอกสารประกอบการบรรยาย และเอกสารเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาเรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๒ (COP 22) และร่างแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงปารีส

เอกสารประกอบการบรรยาย และเอกสารเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาเรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๒ (COP 22) และร่างแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงปารีส ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

By |มกราคม 11th, 2017|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการบรรยาย และเอกสารเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาเรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๒ (COP 22) และร่างแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงปารีส

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องอโนมา ๒ และ ๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องอโนมา ๒ และ ๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

By |ธันวาคม 29th, 2016|มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องอโนมา ๒ และ ๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
 
X