testslider

> testslider
zengin jigolo

เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดให้ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการกำจัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง

By |สิงหาคม 30th, 2016|testslider|ปิดความเห็น บน เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดให้ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดให้ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

• เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ • ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง

By |สิงหาคม 30th, 2016|testslider|ปิดความเห็น บน เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดให้ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดให้ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

• มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สร้างความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  • เพิ่มพื้นที่ชลประทานปีละ 350,000 ไร่ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งภาคการผลิตและการบริโภค • ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

By |สิงหาคม 29th, 2016|testslider|ปิดความเห็น บน เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดให้ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดให้ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

• เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ • เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่

By |สิงหาคม 29th, 2016|testslider|ปิดความเห็น บน เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดให้ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
X