ข่าวสารและกิจกรรม สผ.

> > ข่าวสารและกิจกรรม สผ.

เลขาธิการ สผ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรงานบริหารในต่างประเทศระดับเอกอัครราชทูตประจำปี ๒๕๖๐

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรงานบริหารในต่างประเทศระดับเอกอัครราชทูต ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสันทนาการ กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม.  

By |กุมภาพันธ์ 17th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน เลขาธิการ สผ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรงานบริหารในต่างประเทศระดับเอกอัครราชทูตประจำปี ๒๕๖๐

สผ. นำคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ สำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์

เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 รองเลขาธิการ สผ. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ และสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้นำคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ลงพื้นที่ที่กรมชลประทานได้เสนอขอดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์ ใน 2 พื้นที่ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 ที่เขาสบกก ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์ ทางเลือกที่ 2 ที่เขาชนกัน ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วงก์ตอนบน รวมทั้งได้รับทราบสถานภาพและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วงก์ตอนกลาง และพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วงก์ตอนล่าง โดยมีผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ข้อมูล/ข้อเท็จจริงและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่จะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ต่อไป [...]

By |กุมภาพันธ์ 8th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. นำคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ สำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์

สผ. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมออนไลน์

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานสังกัด ทส. โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

By |กุมภาพันธ์ 4th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมออนไลน์

สผ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี ลงสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนงานโครงการในภารกิจหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ” ซึ่งมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหาร สผ. รวมทั้ง ผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จัดทำและเผยแพร่โดย [...]

By |กุมภาพันธ์ 2nd, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับและ รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงาน โดยหลังพิธีเปิด การประชุม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๐ คน และบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนภาคบ่ายจะเป็นการถอดบทเรียนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กรณีศึกษา โดยผู้แทนหน่วยอนุรักษ์ฯ อุดรธานี สกลนคร สงขลา และเพชรบูรณ์ สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. [...]

By |มกราคม 30th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐

สผ. จัดกิจกรรม โครงการอบรม หลักสูตร “จิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

สผ. จัดกิจกรรม โครงการอบรม หลักสูตร "จิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สรุปผลโครงการอบรม การสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

By |มกราคม 27th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. จัดกิจกรรม โครงการอบรม หลักสูตร “จิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

สผ. ร่วมจัดจัดการประชุมระดับประเทศ “(ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และ Global Green Growth Institute (GGGI) จัดการประชุมระดับประเทศ “(ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap)” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ต่อด้วยการกล่าวต้อนรับและแสดงความมุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต โดย ๑. [...]

By |มกราคม 24th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. ร่วมจัดจัดการประชุมระดับประเทศ “(ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap)

สผ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ 1/2560

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานกลางของประเทศ (Nationnal Focal Point) ภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities : AWGESC) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ดร.วณี สัมพันธารักษ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ การประชุมดังกล่าว เป็นการรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของเมือง (เทศบาล) และพิจารณาคัดเลือกเทศบาลเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการคัดเลือกรับ “รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 (ASEAN Envirronmentally Sustainable Cities Award 2017 : ASEAN ESC Award 2017)” ในการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 15 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร [...]

By |มกราคม 23rd, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ 1/2560

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีนายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นกรรมการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

By |มกราคม 20th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สผ. จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ (SCP Roadmap) และแจ้งความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

By |มกราคม 19th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
 
X