//ข่าวสารและกิจกรรม สผ.
instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi free porn Antalya escort Antalya escort Antalya Escort gaziemir escort

การประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. โดยมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ และนายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๗๐ คน เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ และเงินกันเหลื่อมปี รวมทั้งเรื่องการซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินตัวชี้วัด ที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในกิจกรรมการลดกระดาษการประหยัดงบประมาณ และตัวชี้วัด ที่ ๕.๑ การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / [...]

By |มกราคม 15th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “รักษ์ป่า รักษ์ทะเล รักษ์สัตว์และสัตว์ทะเล”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรม สวนสัตว์ดุสิต ภายใต้แนวคิด “รักษ์ป่า รักษ์ทะเล รักษ์สัตว์และสัตว์ทะเล” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กปีนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดกิจกรรมวาดรูป ระบายสีภาพสัตว์ทำเข็มกลัดเป็นของที่ระลึก รวมทั้ง มีการแจกของรางวัลต่างๆ อาทิเช่น ถุงผ้าลดโลกร้อน ขนม และของเล่นสำหรับเด็กด้วย จัดทำและเผยแพร่และเผยแพร่โดย: กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์/สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |มกราคม 15th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “รักษ์ป่า รักษ์ทะเล รักษ์สัตว์และสัตว์ทะเล”

การหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน

  เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสื่อมวลชน “จิบน้ำชา คุยข่าวเล่าเรื่องราว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) อีกทั้ง เป็นการหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การรับรู้ของประชาชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ทส. เข้าร่วมงานดังกล่าว ในการนี้ สผ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานดังกล่าวด้วย 10 จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์/สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

By |มกราคม 10th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน

สผ. เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ สักการะพระพุทธสยัมภู และพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงฯ ต่อจากนั้น เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช โดยมี นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ และนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในงานดังกล่าวกว่า 200 คน จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |มกราคม 5th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. เข้าร่วมลงนามถวายพระพร วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระบรมมหาราชวัง พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

By |มกราคม 4th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. เข้าร่วมลงนามถวายพระพร วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

สผ. เข้าร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ แด่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม 2560 นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ และนายสุโข อุบลทิพย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ปี 2561 แด่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |ธันวาคม 29th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. เข้าร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ แด่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินงานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย-ลาว พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย-ลาว

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด “การประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย-ลาว พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย-ลาว” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๑๒ คน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมหารือครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และกรณีศึกษาในประเด็นการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ การจัดการเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของไทย การดำเนินงานของไทยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงการติดตามและประเมินผลการะทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการติดตามและประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ. จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |ธันวาคม 25th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินงานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย-ลาว พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย-ลาว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน จำนวน ๔๖ หน่วยงาน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างยกระดับการให้บริการภาครัฐ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้กับผู้ขอรับบริการเกี่ยวกับการค้า การลงทุนในฐานะหน่วยงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในการนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมี พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดอยู่ในประเภทการประกอบธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง [...]

By |ธันวาคม 22nd, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน

การสัมมนา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และปาฐกถาพิเศษ “วิสัยทัศน์และโอกาสจากกลไกทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย” โดยมี นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และบรรยาย เรื่อง นโยบายและการเตรียมการด้านการเงินเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย คณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสัมมนาทางการเงินในกรอบระหว่างประเทศ ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องราชเทวี ๒ ชั้น ๓ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร จัดทำและเผยแพร่โดย: กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |ธันวาคม 20th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การสัมมนา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ โดยมี ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และเป็นผู้บรรยาย แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ ต่อจากนั้น ผู้แทนกรมบัญชีกลาง(ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม)ได้บรรยาย แนวทางการเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ และการเสวนา เรื่อง บทเรียนสำคัญจากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๑ ในภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 250 คน เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |ธันวาคม 20th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๒
X