Taking too long? Close loading screen.
LOADING...
//ข่าวสารและกิจกรรม สผ.
instagram takipci hilesi Antalya escort Dizi izle istanbul escort istanbul escort istanbul escort porno izle

การมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์ โพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งผ่านเกณฑ์ให้เข้าร่วมโครงการและรับรองสิทธิจาก คทช. แล้ว โดยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้ม และป่าภูผาแดง จำนวน ๑๙๘ แปลง ๑๕๙ ราย ซึ่งมีตัวแทนชุมชนเข้ารับมอบจำนวน ๑๐ ราย ในการนี้ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไป และผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่และมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมในงานดังกล่าว การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยฯ เป็นการดำเนินงานภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยสืบเนื่องมาจากพื้นที่ดำเนินการตามโครงการได้มีการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนดแล้ว จึงได้มีการจัดคนลงในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีกรมที่ดินในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการจัดที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งในการมอบสมุดประจำตัวฯ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ โดยครั้งแรกได้ส่งมอบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จะต้องดำเนินการให้ครบทุกจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้กับประชาชน โดยดำเนินการเร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ [...]

By |มีนาคม 23rd, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๒ อาคาร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายสุโข อุบลทิพย์  รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ ๑.) การปรับแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒.) ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (e-Project Tracking System) ๓.) ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม สผ. (DOC) ด้านรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔.) รายงานผลการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ ๕.) การปรับแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีเรื่องเพื่อพิจารณาคือ เร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ [...]

By |มีนาคม 23rd, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๒”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคาร สผ. นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒” ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ และเป็นแนวทางการดำเนินงานร่วมกันตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ โดยมี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เข้าร่วมในงานดังกล่าว   จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |มีนาคม 23rd, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๒”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การจัดทำคู่มือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาโครงการ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EIA Guidelines for Business Project Development in AEC)” ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องพลังไทย ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ปตท. สำนักงานใหญ่ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การจัดทำคู่มือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาโครงการ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EIA Guidelines for Business Project Development in AEC)” ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนายชาญศักดิ์ ชื่นชม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทาง ขั้นตอนการจัดทำ และการพิจารณารายงาน EIA [...]

By |มีนาคม 21st, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การจัดทำคู่มือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาโครงการ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EIA Guidelines for Business Project Development in AEC)” ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทำหน้าที่เลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ ๑.) ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒  ๒.) คำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๗๕๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมือง ในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ และเรื่องเพื่อพิจารณา รายงานผลการศึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. [...]

By |มีนาคม 20th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในช่วงแรกเป็นการนำเสนอร่างแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยนายสมศักดิ์ บุญดาว ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ต่อจากนั้น เป็นการเสวนาเพื่อวิพากษ์ร่างแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยนางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒนา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินรายการโดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [...]

By |มีนาคม 20th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนในคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอในที่ประชุม ซึ่งมีมติเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ กรุงรัตนโกสินทร์ - โครงการรถไฟสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี - โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ส่วนต่อขยายช่วงศิริราช – ตลิ่งชัน - การปรับปรุงอาคารกองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร - โครงการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ - การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ เมืองเก่า [...]

By |มีนาคม 16th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ ให้แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ารับพระราชทาน ประกอบด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดกระทรวง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๗ ราย ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้าราชการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยแยกตามชั้นตรา จำนวน ๔ ราย ดังนี้ ๑. ชั้นมหาวชิรมงกุฎ จำนวน ๒ ราย คือ ๑.๑ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๒ นายพุฒิพงศ์ [...]

By |มีนาคม 15th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ ให้แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานโครงการระดับประเทศภายใต้โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในภูมิภาคอาเซียน (Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) ครั้งที่ ๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๒ อาคาร สผ. โดยนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการระดับชาติภายใต้โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในภูมิภาคอาเซียน (Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP)  ครั้งที่ ๒ โดยมี ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนจากกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือเกี่ยวกับแผนงานและโครงการระดับชาติภายใต้โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในภูมิภาคอาเซียน และการเตรียมการจัดประชุมโครงการฯ ครั้งที่ ๒ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |มีนาคม 15th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานโครงการระดับประเทศภายใต้โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในภูมิภาคอาเซียน (Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) ครั้งที่ ๒

ประชุมหารือการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของ สผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของ สผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่อง แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของ สผ. ซึ่งมีผู้แทนสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์/สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |มีนาคม 15th, 2018|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน ประชุมหารือการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของ สผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
X