ข่าวสารและกิจกรรม สผ.

> > ข่าวสารและกิจกรรม สผ.
zengin jigolo

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ในแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ต่อหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ของแต่ละเมืองเก่า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานรับผิดชอบโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า 24 เมืองเก่า อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานเทศบาล สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในพื้นที่เมืองเก่า เป็นต้น และเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนประมาณ 60 คน  จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

By |กรกฎาคม 24th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า

สผ. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการบริหารการจัดการความรู้ (KM)

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ สผ. ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการบริหารการจัดการความรู้ดีเด่น เพื่อให้คณะทำงานการจัดการความรู้ สผ. (KM Team) ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการองค์ความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ของ สผ. ให้บรรลุผล ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะทำงานการจัดการความรู้ สผ. (KM TEAM) และผู้แทนสำนัก/กอง จำนวน ๑๘ คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการองค์ความรู้ ๒๕๖๐ ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากคุณนฤภร  ศรีมณีพงศ์ ผู้ชำนาญการหน่วยงานจัดการความรู้องค์กร และคุณปฏิพล ธาดากร [...]

By |กรกฎาคม 21st, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการบริหารการจัดการความรู้ (KM)

สผ. ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ดอกกุหลาบ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ดอกกุหลาบ  โดยมีนางสาวสุนันทา ดิฐวิญญู ครูต้นแบบของสำนักพระราชวัง เป็นผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ดอกกุหลาบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

By |กรกฎาคม 20th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ดอกกุหลาบ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยมี นายสมศักดิ์ บุญดาว ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรองเมือง ชั้น ๔ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

By |กรกฎาคม 20th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง สำหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่”

นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง สำหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่” ต่อจากนั้น รศ.ดร.จักรกฤษณ์  สิวะเดชาเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพและอนามัย ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ ได้บรรยาย เรื่อง การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประเภท BOX Model การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง สำหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานอนุญาต และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๑๐๐ คน  เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม.

By |กรกฎาคม 19th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง สำหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่”

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation, Restoration and Management of Peat swamp Ecosystems Project Inception Workshop) โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Lisa Farroway ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กล่าวเปิดการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคริสตัล ๒-๔ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ การจัดประชุมครั้งนี้มีการบรรยายภาพรวมป่าพรุในประเทศไทยและกระบวนการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าพรุ รวมทั้ง มีการอภิปรายเรื่องสถานการณ์ป่าพรุ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ [...]

By |กรกฎาคม 17th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation, Restoration and Management of Peat-swamp Ecosystems

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation, Restoration and Management of Peat-swamp Ecosystems เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ระยะเวลา 4 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคริสตัล โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

By |กรกฎาคม 17th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation, Restoration and Management of Peat-swamp Ecosystems

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564 ต่อจากนั้น เป็นการนำเสนอผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ วิเคราะห์กลไกการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และสะท้อนรูปแบบการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพื้นที่ โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และนางสาวเบญจมาส โชติทอง ผู้จัดการแผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2559 และวิเคราะห์ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพฯ ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบในภาพรวมจากการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการและปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม [...]

By |กรกฎาคม 14th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคนที่ ๑ นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นรองประธานคนที่ ๒ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบเรื่องที่สำคัญ ๔ เรื่อง ประกอบด้วย [...]

By |กรกฎาคม 14th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน      แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีประเด็นการแถลงข่าว จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้ สรุปผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๑ ในระหว่างวันที่ ๒-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองคาร์คูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ สรุปผลการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และความเห็นในเบื้องต้นของไทยต่อการประกาศถอนตัวจากความตกลงปารีสของสหรัฐอเมริกา ครม. เห็นชอบ (ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (Thailand’s Nationally [...]

By |กรกฎาคม 13th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
X